Nabavka materijala za nastavljanje i popravak vanjskog plašta kabla

Datum objave: 12.07.2017. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

565-7-1-667-3-258/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MATERIJAL ZA NASTAVLJANJE I POPRAVAK VANJSKOG PLAŠTA KABLA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

MATERIJAL ZA NASTAVLJANJE I POPRAVAK VANJSKOG PLAŠTA KABLA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322200-5 Kablovski spojnice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU Banovići dd Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Armije BiH 52; Direkcija, sala 34

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt: mugdin.husic@rmub.ba
Tel/fax: 035/870-424


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-424
Faks (035) 870-424
Elektronska pošta mugdin.husic@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
565-7-1-667-3-258/17
PODIJELI: