Nabavka medicinskih aparata i opreme

Datum objave: 01.08.2017. 12:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

611-1-1-26-3-35/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanović" Prijedor
IDB/JIB 4401532680009
Kontakt osoba DRAŠKO RENDIĆ
Adresa Milana Vrhovca 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 238-415
Faks (052) 238-428
Elektronska pošta bolnica@prijedor.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinskih aparata i opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka medicinskih aparata i opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33125000-2 Urologija, uređaji za pretrage
  33123200-0 Uređaji za elektrokardiografiju
  33162000-3 Uređaji i instrumenti za operacione sale
Dodatni predmet(i) 33141641-5 Sonde
  30232100-5 Štampači i ploteri
  33160000-9 Operaciona tehnika
  33191000-5 Uređaji za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1,biblioteka bolnice

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj
dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u Obavještenju o
nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su
neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 resektoskop

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka resektoskopa za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33125000-2 Urologija, uređaji za pretrage

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 EKG šestokanalni

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka EKG šestokanalni za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33123200-0 Uređaji za elektrokardiografiju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica"dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 Vakum aspirator na stativu sa 4 točka i vakum aspirator prenosni

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka vakum aspirator na stativu sa 4 točka i vakum aspirator prenosni za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33162000-3 Uređaji i instrumenti za operacione sale

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremz

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 Sonde za UZ aparate(ginekološka i abdominalna)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sondi za UZ aparate(ginekološka i abdominalna)za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141641-5 Sonde

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 crno bijeli printer

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka crno bijelog printera za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 30232100-5 Štampači i ploteri

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica"dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 potrošni materijal za elektrohiruršku jedinicu Erbe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za elektrohiruršku jedinicu Erbe za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33160000-9 Operaciona tehnika

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ukupne količine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 Ultrazvučna kada 1,5 L SH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ultrazvučna kada 1,5 L SH za potrebe bolnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33191000-5 Uređaji za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garancije za predmetnu opremu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor,Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
611-1-1-26-3-35/17
PODIJELI: