Nabavka medicinskog alkohola etanola

Datum objave: 25.07.2017. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

147-7-1-9-3-12/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU "OPŠTA BOLNICA" GRADIŠKA
IDB/JIB 4401060730007
Kontakt osoba Nikola Stepanović, Goran Subotić
Adresa Mladena Stojanovića 20
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Općina/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-602
Faks (051) 814-670
Elektronska pošta bolnica@gradiska.com
Internet adresa www.bolnicagradiska.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Medicinski alkohol etanol


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
REDNI BROJ SPECIFIKACIJA JED. MJERE KOLIČINA % Alkohola
1 Etanol (AETHANOLUM CONCENTRATUM) l 1250 96,10 %
2 Etanol apsolutni (AETHANOLUM CONCENTRATUM) l 90 99,5 %
Izabrani ponuđač dužan je na ispostavljenoj fakturi naznačiti i klauzulu pripadajuće akcize u ukupnoj vrijednosti prodatog
etil alkohola za lot 1.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24322220-5 Etanol
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Amfiteatar JZU Bolnice Gradiška, Mladena Stojanovića 20, Gradiška


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Etanol 96.01

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24322220-5 Etanol

III Ukupna količina ili obim ugovora

1250 l

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište apoteke JZU Bolnice GradiškaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Etanol 99.5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24322220-5 Etanol

III Ukupna količina ili obim ugovora

90 l

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište apoteke JZU Bolnice Gradiška

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
147-7-1-9-3-12/17
PODIJELI: