Nabavka medicinskog potrošnog materijala: medicinske plahte i ubrusi, sanitetski materijal, rukavice, zavoj, gaze i komprese, stomatološki materijal-ortodincija...

Datum objave: 12.11.2015. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

744-1-1-37-3-14/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U.DOM ZDRAVLJA "DR.ISAK SAMOKOVLIJA"
IDB/JIB 4245017870006
Kontakt osoba Mirsada Adrović
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-072
Faks (038) 221-028
Elektronska pošta dr.isak@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

medicinski potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-ostali potrošni medicinski materijal, LOT 2-madicinske plahte i ubrusi, LOT 3-sanitetski materijal, LOT 4- rukavice, LOT
5 - zavoj gaze i komprese, LOT 6-stomatološki materijal-ortodoncija, LOT 7-stomatološki materijal-preventiva, LOT 8
-stomatološki materijal -freze, LOT 9-tumor markeri za aparat vitroos eci, LOT 10-hepatitis markeri za aparat vitros eci, LOT
11-hormoni štitne žlijezde za aparat vitros eci, LOT 12-reagensi za aparat vitros 250, LOT 13-reagensi za hematološki brojač
D-Cell 60, LOT 14-test trakice za određivanje šećera u krvi, LOT 15-vakutajneri

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Zakon o javnim nabavkama BiH "Službeni glasnih BiH br: 39/14

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima u kojima će biti registrirana djelatnost koja je predmet nadmetanja

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

/

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o odobravanju djelatnosti prometa medicinskim sredstvima
Rješenje o odobravanju stavljanja medicinskog sredstva u promet izdato od strane Agencije za lijekove i medicinska
sredstva BiH, ili izjava dobavljača da je medicinsko sredstvo registrovano od strane Agencije za lijekove i medicinska
sredstva BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.11.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.12.2015. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.12.2015. 13:15:00
Adresa i mjesto Ferida Dizdarevića bb Goražde - sala za sastanke


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- ostali potrošni medicinski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ostali potrošni medicinski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudomANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - medicinske plahte i ubrusi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

medicinske plahte i ubrusi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom po mogućnosti na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sanitetski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom , po mogućnosti na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - rukavice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

rukavice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141420-0 Hirurške rukavice

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skaldu sa izabranom ponudom , po mogućnosti na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - zavoj,gaze i komprese

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zavoj,gaze i komprese

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141113-4 Zavoji
Dodatni predmet(i) 33141114-2 Medicinska gaza

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - stomatološki materijal-ortodoncija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

stomatološki materijal-ortodincija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33135000-5 Ortodontske naprave
Dodatni predmet(i) 33131111-8 Zubarska kliješta

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-stomatološki materijal - preventiva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

stomatološki materijal-preventiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33131140-0 Zubarska ogledala i endodontske iglice
Dodatni predmet(i) 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8-stomatološki materijal - freze

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

stomatološki materijal - freze

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33131110-1 Zubarska kliješta, četke, retraktori i naprave za poliranje
Dodatni predmet(i) 33131510-5 Zubarske bušilice

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- tumor markeri za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

tumor markeri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - hepatitis markeri za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

hepatitis markeri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-hormoni štitne žlijezde za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

hormoni štitne žlijezde

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12-reagensi za aparat vitros 250

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

reagensi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuek 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 13 - reagensi za hematološki brojač D-Cell 60

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

reagensi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14 - test trakice za određivanje šećera u krvi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

test trakice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravljaANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 15- vakutajneri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

vakutajneri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravlja

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
744-1-1-37-3-14-15.pdf
PODIJELI: