Nabavka minibusa za prevoz učenika

Datum objave: 21.06.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1272-1-1-53-3-38/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263098160006
Kontakt osoba Selma Bužimkić
Adresa Ulica Terzića b.b.
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 316-918
Faks (037) 471-090
Elektronska pošta selmab@opcinabosanskakrupa.ba
Internet adresa www.opcinabosanskakrupa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka minibusa za prevoz učenika JU "Prva osnovna škola", općina Bos. Krupa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka minibusa za prevoz učenika JU "Prva osnovna škola" općina Bos. Krupa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114400-3 Minibusi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38461,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Bosanska Krupa, ul. Terzića bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

nabavka će se izvršiti iz sredstava obezbjeđenih u Budžetu općine Bosanska Krupa za 2017. godinu u iznosu od 10.000,00
KM, ekonomski kod 615311-kapitalni trasferi neprofitnim organizacijama-nabavka kombi vozila za Prvu osnovnu školu,
sredstava u iznosu od 15.000,00 KM koje je Vlada Kantona USK-a na prijedlog Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
obezbijedila i uplatila na račun općine Bos. Krupa kao finansijsku podršku projektu nabavke minibusa za prevoz učenika JU
„Prva osnovne škole“ općine Bos. Krupa Odlukom o usvajanju programa utroška dijela sredstava tekućeg granta-Izdaci za
raseljena lica, i 20.000,00 KM koje je obezbjedila JU „Prva osnovna škola“ Bos. Krupa u svrhu nabavke mini-busa, putem
Ministarstva za kulturu, obrazovanje i sport USK-a, koji su planirani u kapitalne izdatke budžeta za 2017 godinu na
ekonomskom kodu 8213000 sub.analitika ICX 002-Prevozna oprema, sve u skladu sa Sporazumom o realizaciji projekta
nabavke minibusa za prevoz učenika JU „Prva osnovna škola“ broj 07-14-3766/17 od 20.06.2017 godine potpisanim od
strane Općine Bosanska Krupa i JU „Prva osnovna škola“ Bosanska Krupa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2017. 14:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2017. 14:15:00
Adresa i mjesto zgrada općine Bos. Krupa, sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba. u skladu sa članom 2. Uputstva o
dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u
informacionom sistemu ''E-nabavke'' (Službeni glasnik BiH'' broj 53/15).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1272-1-1-53-3-38/17
PODIJELI: