Nabavka naoružanja: puški-automata i pištolja

Datum objave: 07.03.2017. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-3-1-33-3-21/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Sabina Muhović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka naoružanja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka naoružanja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Ostali posebni uslovi koji se odnose na izvršenje ugovora, posebno vezano uz sigurnost isporuke i sigurnost
klasificiranih podataka

kao u TD

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.3.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2017. 12:00:00ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka puški-automata


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka puški-automata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške

III Ukupna količina ili obim ugovora

30 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveze

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pištolji


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pištolji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321100-1 Pištolji

III Ukupna količina ili obim ugovora

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveze

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-3-1-33-3-21/17
PODIJELI: