Nabavka novog terenskog vozila za potrebe projekta: Mreža volontera bez razlika i granica

Datum objave: 29.06.2017. 11:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16768-7-1-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Opštinska organizacija Crvenog Krsta Petrovo
IDB/JIB 4400031340007
Kontakt osoba Marica Nikić
Adresa Ozrenskih odreda 25a
Poštanski broj 74317 Petrovo (sp bl)
Opština/Grad Petrovo
Telefon (053) 260-406
Faks
Elektronska pošta ckpetrov@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Petrovo

I 5.c. DjelatnostOstalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novog terenskog vozila za potrebe projekta: Mreža volontera bez razlika i granica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Opštinska organizacija crvenog krsta (OOCK) Petrovo, implementirajući Projekat “Mreža volontera bez razlika
i granica“ na području opštine Petrovo u okviru Projekta “Jačanje uloge MZ u BiH" kojeg provodi UNDP a
finansiraju vlade Švicarske i Švedske, provodi postupak javne nabavke “Nabavka novog terenskog vozila za
potrebe projekta Mreža volontera bez razlike i granica".
Detaljne informacije o predmetu nabavke date su u tenderskoj dokumentaciji pod tačkama 6-10.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34113000-2 Vozila s pogonom na četiri točka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

isporučeno kod naručioca (TD, tačka 9.)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 60 dana nakon potpisivanja Ugovora (TD, tačka 10.)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obrazloženo u tenderskoj dokumentaciji (TD).
- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hrcegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14)
- Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ („Službeni glasnik BiH“ broj 53/5)
- Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH" 83/16)
- Uputstvo o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14),

III 4. Ograničenja za učešće

Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa (TD, tačka 3.)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:
a) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa
važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
b) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni
i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
(detaljnije u TD, tačka 11.)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD, tačka 11.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Svi ponuđači su dužni dostaviti uz ponudu i kopiju rješenja o registraciji, kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom ove nabavke.
(detaljnije u TD, tačka 12.)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2017. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Opštinska organizacija Crvenog krsta Petrovo Prijemna kancelarija
OOCK Ulica: Ozrenskih odreda 25 74317 Petrovo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji (TD)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Marica Nikić
Adresa Ozrenskih odreda 25a
Poštanski broj 74317 Petrovo (sp bl)
Opština/Grad Petrovo
Telefon (053) 260-406
Faks
Elektronska pošta ckpetrov@teol.net
Internet adresa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
16768-7-1-1-3-1/17
PODIJELI: