Nabavka novog teretnog vozila B kategorije

Datum objave: 24.12.2019. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1316-1-1-255-3-48/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AKCIONARSKO DRUŠTVO,,KOMUNALAC" BIJELJINA
IDB/JIB 4400305650008
Kontakt osoba Bojan Mirić
Adresa Miloša Crnjanskog broj 7
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 210-147
Faks (055) 206-601
Elektronska pošta jnabavke@komunalacbn.com
Internet adresa www.komunalacbn.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novog teretnog vozila "B" kategorije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka novog teretnog vozila B kategorije u skladu sa potrebama Društva.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34136000-9 Furgoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe: Služba kopmunalnih usuga AD ,,Komunalac“ Bijeljina, ulica: Mačvanska bb, Bijeljina

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora u skladu sa ponuđenim garantnim rokom.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok za plaćanje predmetne robe je 45 dana od dana dostave fakture za isporučenu robu ugovornom organu.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U smislu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena
ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:
a) da imaju pozitivan poslovni bilans u 2018. godini;
b) da račun ponuđača nije bio blokiran 7 dana ili duže u kontinuitetu u toku poslednjih 6 mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U smislu tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i članom 49. Zakona, a uzimajući u obzir
važnost ove nabavke za vršenje djelatnosti AD „Komunalac“ Bijeljina, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće
minimalne uslove:
a) Da su u prethodne dvije godine (ili od dana registracije preduzeća ili početka poslovanja, ako je preduzeće
registrovano ili počelo da radi prije manje od dvije godine) uredno izvršaili ugovor o isporuci robe koja je
predmet nabavke, a čija vrijednost je bila jednaka ili veća od 25.000,00 KM

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Miloša Crnjanskog 7, 76300 Bijeljina

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1316-1-1-255-3-48/19
PODIJELI: