Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja zaposlenih na seminarima i stručnim obukama u 2020. godini za potrebe

Datum objave: 28.01.2020. 11:18 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine

Bulevar Meše Selimovića 12 71 000 Sarajevo

Komisija za javne nabavke

 

 

Broj: 4110-26/8

Datum: 13.01.2020.

 

Predmet: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja zaposlenih na seminarima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2020. godine za potrebe Radio- televizije Federacije Bosne i Hercegovine

U ime Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine pozivamo sva privredna društva i udruženja registrovana za pružanje usluga organizovanja edukacija, savjetovanja, seminara, simpozij uma i drugih naučnih i stručnih skupova iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, kao i svih ostalih oblasti primjene prava, da dostave ponudu za nabavku usluga stručnog usavršavnja na gore pomenutim naučnim i edukativnim skupovima za potrebe radnika Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od objavljivanja poziva do 31.12.2020. godine.

Procedura postupka javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa li dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14).

 

1. Predmet nabavke

Predmet javne nabavke su usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki i svih oblasti prava, za potrebe radnika Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Glavni predmet javne nabavke u jedinstvenom rječniku javne nabavke je: JRJN 80530000-8 (usluge stručnog osposobljavanja)

Predmet javne nabavke je podijeljen na lotove.

LOT 1

Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije.

LOT 2

Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti javnih nabavki i svih oblasti prava.

1.1. Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2020. godine. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

1.2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki (Usluge iz Aneksa II dio B): 50/20

1.3. Po okončanju postupka donijeće se Odluka o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa postavljenim kriterijumima.

 

2. Način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju na adresu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71 000 Sarajevo, na email ili na faks 033/464-663

Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Selma Bavčić

Telefon: 033/464-663

Fax: 033/464-663

e-mail: selma.bavcic@rtvfbih.ba

 

3. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2020. godine do 12:00 časova, na način opisan u prethodnoj tački.

 

4. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati.

 

5. Obavještenje o rezultatima postupka

Odluka o prihvatanju ponude izabranog ponuđača biće objavljena na vveb stranici Ugovornog organa www.rtvfbih.ba  u roku od 7 dana od dana donošenja odluke Ugovornog organa o rezultatima postupka javne nabavke.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ANEKS II DIO B - OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH NA SEMINARIMA I STRUČNIM OBUKAMA ZA POTREBE RTVFBiH

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: