Nabavka opreme za uspostavljanje područja okružnog mjerenja i opreme za GIS sa obukom

Datum objave: 10.03.2021. 11:37 / Izvor: Glas Srpske, 10.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

Načelnik

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Datum: 08.03.2021. godine

Identifikacioni broj ugovora: 08-404-60/21

Broj EIB kredita: 25.741

Naziv EIB kredita: Podrška infrastrukturnim projektima

 

Bosna i Hercegovina/Republika Srpska dobila je kredit od Evropske investicione banke (EIB] za projekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj i dijelom sredstava namjerava pokriti plaćanja po ugovorima za rekonstrukciju seoske vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštinama predviđenim ugovorom o kreditu.

 

Opština Laktaši poziva podobne ponuđače da dostave zapečaćene ponude za „Nabavku opreme za uspostavljanje područja okružnog mjerenja i opreme za GIS sa obukom" i to za:

Lot 1 - Nabavka opreme za uspostavljanje područja okružnog mjerenja;

Lot 2 - Nabavka opreme za gis sa obukom;

 

Ponudbeni dokumenti mogu se nabaviti na sledećoj adresi:

 

OPŠTINA LAKTAŠI

Karađorđeva 56

78250 Laktaši

Republika Srpske/Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51334 206

Faks: +387 51334 258

e-mail: darija.balaban@Iaktasi.net  

Od 7.30 do 15.30 časova

 

Uz uplatu nepovratnog iznosa od po 50,00 KM za svaki pojedinačni set dokumenata koji se plaća na žiro račun opštine Laktaši broj: 555-007-02031830-53 otvoren kod Nove Banke AD Banjaluka, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju za „Nabavku opreme za uspostavljanje područja okružnog mjerenja, Lot 1 i / ili Nabavka opreme za gis sa obukom, Lot 2", vrsta prihoda 722 521, budžetska organizacija 0056170, opština 056. Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i uplatnicu je potrebno dostaviti kako bi se mogla preuzeti tenderska dokumentacija. Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije na istoj adresi. Ponude moraju da važe 90 (devedeset) dana nakon otvaranja ponuda i uz svaku ponudu mora biti priložena bankarska garancija za obezbjeđenje ponude u iznosu od: Lot 1-2.000,00 KM; Lot 2-1.000,00 KM.

 

Ponude je potrebno dostaviti na sljedeću adresu: OPŠTINA LAKTAŠI, Karađorđeva 56, 78250 Laktaši (prijemna kancelarija - kancelarija broj 9, šalter broj 1) najkasnije do 12.04.2021. godine do 12 časova po lokalnom vremenu. Zakašnjele ponude će biti odbijene i vraćene neotvorene ponuđačima.

 

Kontakt osoba: Darija Balaban

Organizacija: Opština Laktaši

Adresa:                Karađorđeva br. 56

78250 Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Faks: +387 51334258

Telefon: +387 51334260

 

NAČELNIK

s.r. Miroslav Bojić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: