Nabavka papira i ostalog administrativnog (kancelarijskog) materijala, tonera i opreme za računare, radnog alata, opreme za deminiranje, radne odjeće, obuće i torbi, baterija punjive za metaldetektore...

Datum objave: 08.02.2021. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

Norwegian People’s Aid

Bosnia and Herzegovina

 

 

Broj: 156-01/21

Sarajevo 08.02.2021.

 

Predmet: Konkurentski zahtjev broj: NPA BH 180-S/21 za dostavu ponuda u postupku nabavke roba i pružanja usluga za potrebe Predstavništva Poštovani,

 

Predstavništvo humanitarne nevladine organizacije „Norveška narodna pomoć" u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Vogošći, Blagovac 11/48 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina Vas poziva da dostavite ponude u postupku nabavke roba i pružanja usluga za potrebe Predstavništva.

LOT 1:

1.1. - Papir i ostali administrativni (kancelarijski) materijal.

1.2. - Toneri i oprema za računare.

1.3. - Servis kopir aparata i printera (skenera).

1.4. - Servis telefonske centrale i fax aparata.

LOT 2:

2.1. - Usluge smještaja /hoteli.

2.2. - Špediterske i transportne usluge.

LOT 3:

3.1.  - Autolimarske i usluge lakiranja.

3.2. - Autoelektričarske usluge.

3.3. - Usluge vulkanizera i pranja vozila.

3.4. - Usluge popravka auspuha.

3.5. - Usluga servisa klima uređaja u vozilima.

LOT 4:

4.1. - Radni alati (pipalice,makaze za travu ,za grane i voćarske makaze,lopatice,pantljike).

4.2. - Oprema za deminiranje (viziri,šljemovi,panciri,metaldetektori).

4.3. - Radna odjeća, obuća i torbe (HTZ OPREMA).

4.4. - Baterije punjive za metaldetektore.

4.5. - Rezervni dijelovi za metaldetektore/lokatore „СЕ1А“, VALLON i SCHONSTEDT

4.6. -Ručne radiostanice „MOTOROLA".

4.7. -Servis i rezervni dijelovi za radiouređaje „MOTOROLA" (baterije,antene).

4.8. -Servis i rezervni dijelovi za GPS „TOPCON".

LOT: 5

5.1. -Materijal za deminersko obilježavanje

(Traka žuta sa logom i plava traka za obilježavanje terena).

5.2. -Kočići (drveni) za markiranje 5x5x160 cm, 3x3x160 cm, 3x5x65 cm, 3x3x65 cm.

5.3. -Građevinski materijal (željezni profili,cement,razređivači,farbe,ekseri,žica,turpije).

5.4. - Usluga štampanja i izrade naljepnica prema uzorku.

LOT: 6

6.1. -Motorne pile i trimeri.

6.2. -Servisiranje motornih pila, trimera, kosilica i visokotlačnih uređaja za pranje vozila.

LOT: 7

7.1. - Rezervni dijelovi za TOYOTA .NISSAN i MITSUBISHI vozila.

7.2. -Rezervni dijelovi za VW, ŠKODA , RENAULT, PEUGEOT, OPEL .SUZUKI I DACIA vozila.

7.3. -Rezervni dijelovi za LAND ROVER vozila.

LOT 8:

8.1. -Dijelovi za radne mašine Mini Mine Wolf i Digger.

8.2. -Dijelovi za servisiranje radnih mašina (ležajevi,remenje,filteri,akumulatori).

8.3. -Materijal za servisiranje radnih mašina (brusne ploče, elektrode .šarafi,matice,sprejevi).

8.4. -Gume za putnička, terenska i teretna vozila

8.5. -Usluga prese, varenja i izrade hidrauličnih crijeva.

LOT 9:

9.1. -Motorna ulja i maziva.

9.2. -Hidraulična ulja.

9.3. - Permant.antifriz i destilovana voda.

LOT 10:

10.1 -Veterinarske usluge

(Vakcinacije pasa, ultrazvučni i RTG pregledi, aplikacija mikročipa, analize krvi, hirurške intervencije i dr.).

10.2. -Lijekovi za pse (detaljna pojašnjenja po pozivu).

10.3. -Suha piljevina za pse.

10.4. -Ostala oprema za pse (povodci.kongovi,ogrlice).

10.5. -Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

10.6. -Održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata.

LOT 11:

11.1- Medicinska oprema i lijekovi (detaljna pojašnjenja po pozivu).

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan LOT, više LOT-ova ili za sve LOT-ove a koji su predmet nabavke.

 

1. UVJETI SUDJELOVANJA

1.1. Ponuđač je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

1.2. Ponuđač je spreman potpisati ugovor na period od dvije godine počev od 01.03.2021. godine.

1.3. Mjesto isporuke je Sarajevo-adresa naručioca.

 

2. SADRŽAJ PONUDE

2.1. Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, s prilozima iz kojih je vidljiva djelatnost koja je predmet nabave.

2.2. Ovjerena fotokopija iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta kojim se dokazuje da ponuđač nije u postupku likvidacije ili pod stečajem.

2.3. Pismo ponude na memorandumu, sa naznačenom tačnom adresom i identifikacionim brojem, predmetom ponude.

2.4. Jedinične cijene ponude, izražene u KM sa obračunatim popustom i PDV-om.

2.5. Uvjeti plaćanja i rok isporuke.

2.6. Garantni rok i vrste garancija.

2.7. Osiguranje servisa u garantnom i post-garantnom periodu.

 

3. PODNOŠENJE PONUDA

3.1. Ponude se dostavljaju kovertirane i propisno zatvorene, na adresu: Norveška narodna pomoć, Program humanitarnog razoružanja, Blagovacll/48, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina sa naznakom «Ponuda po javnom pozivu - ne otvaraj«.

3.2. Ponuđač je dužan na poleđini koverte naznačiti: naziv, adresu firme i broj telefona.

3.3. Ponuda se dostavlja u jednom primjerku, a svaka stranica ponude ovjerava se pečatom ponuđača.

3.4. Rok za podnošenje ponuda je utorak, 26.02.2021. godine do 12 00.

3.5. Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda, ne razmatraju se i vraćaju se ponuđačima neotvorene.

 

4. OTVARANJE PONUDA

4.1. Otvaranja ponuda će biti izvršeno u sjedištu Predstavništva humanitarne nevladine organizacije ’’Norveška narodna pomoć” u Bosni i Hercegovini dana 26.02.2021. godine u 1300.

4.2. Otvaranja ponuda sprovodi komisija imenovana od strane direktora NPA.

4.3. Otvaranje ponuda se vrši bez prisustva ponuđača.

4.4. Na izbor najpovoljnije ponude primjeniti će se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude koja se zasniva na kriterijima cijene, roka isporuke i garantnog roka.

 

5. OSTALO

5.1. Predstavništvo humanitarne nevladine organizacije ’’Norveška narodna pomoć” u Bosni i Hercegovini ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja i zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu prije zaključivanja ugovora, poništi ili ponovi postupak u bilo koje vrijeme i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge za donošenje takve odluke.

5.2. Učesnici u ovom nadmetanju će biti obaviješteni pismenim putem o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od 7 /sedam/ dana od dana otvaranja ponuda.

5.3. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 062 335 476. Kontakt osoba je Samira Hodžić, Rukovodilac logistike.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: