Nabavka peleta

Datum objave: 01.08.2017. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1256-7-1-2-3-1/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Z. U. "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263207550006
Kontakt osoba MERIMA GERZIĆ
Adresa Dž. Čauševića 1
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 471-047
Faks (037) 471-048
Elektronska pošta domzdravljabkrupa@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PELET

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PELET ZA ZAGRIJAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

70 TONA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BOSANSKA KRUPA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2017. 13:30:00
Adresa i mjesto 77240 BOSANSKA KRUPA, UL.DŽ. ČAUŠEVIĆA BROJ 1


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba MERIMA GERZIĆ
Adresa Dž. Čauševića 1
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 471-047
Faks (037) 471-048
Elektronska pošta domzdravljabkrupa@gmail.com
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1256-7-1-2-3-1/17
PODIJELI: