Nabavka potrošnog materijala za kirurgiju i anesteziju

Datum objave: 12.07.2017. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-1-1-22-3-35/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

307692,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za kirurgiju i anesteziju

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ili izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane
nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Uvjerenje od strane poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio u blokadi u posljednjoj godini dana poslovanja
računajući vrijeme od dana objave obavještenja o nabavci predmeta nabavke,
-Poslovni bilansi za posljednju financijsku godinu,
-Izjavu o ukupnom prometu ponuđača za period od tri posljednje financijske godine poslovanja,

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

--Spisak izvršenih ugovora koji se odnose na predmet nabavkeu posljednje tri godine poslovanja,
-Opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti ponuđača,
-Navode o angažiranom stručnom osoblju i tehničkim organim , za poslove koji se odnose na izvršenje ugovora, a za koje se
ne može zahtjevati da su zaposleni kod ponuđača,
- Ovjerenu fotokopiju Rješenje o odobrenju djelatnosti prometa predmetom nabavke na veliko, u skladu sa Zakonom o
lijekovim i medicinskim sredstvima BiH,
- Dokaz ponuđača da je predmet nabavke registriran za prometovanje u BiH,
- Izjava ponuđača o prihvatanju postupka kontrole robe složenije vrste koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime
nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta,
- Izjavu o dostavi uzoraka ukoliko ugovorni organ iste zatraži,
- Izjavu ponuđača o prihvatanju krajnjeg roka isporuke robe 2 (dva) dana od dana narudžbe od strane kupca.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.8.2017. 11:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, zgrada uprave, sala za sastanke, soba br. 8


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Potrošni materijal za anesteziju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Ureteralne sonde, stentovi i cistofix

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Setovi za drenažu toraksa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4692,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UOANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4- Mrežice za hernije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UOANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6- Stapleri

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UOANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7- Vatice za kirurgiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UOANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Jednokratni sterilni veš, plahte i mantili

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-1-22-3-35/17
PODIJELI: