Nabavka pravnih usluga za 2021. godinu

Datum objave: 10.02.2021. 10:04 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pravnih usluga u 2021. godini

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2021. GODINI (USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

Pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku nabavke pravnih usluga za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH u 2021. godini.

Procedura javne nabavke obavit će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), podzakonskim aktima donesenim u skladu sa Zakonom i ovim pozivom za dostavu ponuda (u nastavku: poziv).

1.            Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2.            Vrsta postupka:

Postupak nabavke obavit će se u skladu s članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

3.            Predmet nabavke:

Predmet nabavke: pravne usluge

Jedinstveni rječnik javne nabavke (CPV kod): 79100000-8 - usluge pravnog savjetovanja i zastupanja

4.            Opis predmeta nabavke (tehnička specifikacija):

Predmet javne nabavke su pravne usluge, koje se odnose na usluge pravnih savjetnika i advokatske usluge (pravno savjetovanje, zastupanje i poduzimanja svih potrebnih pravnih radnji pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini i drugim institucijama i organima) i to u predmetima i postupcima koji se ne odnose na zakonom utvrđene nadležnosti rada ugovornog organa.

U vezi s navedenim, u cilju uspostavljanja kvalitetne podrške radu Agencije, vrši se nabavka prethodno navedenih usluga u 2021. godini, a koje se odnose na:

-              Sastavljanje podnesaka i isprava,

-              Pružanje pravne pomoći i savjetovanje,

-              Davanje pravnih mišljenja i savjeta u usmenom i pisanom obliku,

-              Poduzimanje pravnih radnji u predmetima koji se vode pred sudovima i državnim organima,

-              Pružanje drugih oblika pravne pomoći u poslovanju Agencije.

5.            Procijenjena vrijednost nabavke:

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 42.000,00 KM.

6.            Uslovi za sudjelovanje:

Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi sudjelovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

6.1.        Lična sposobnost - član 45. Zakona o javnim nabavkama:

Ponuđači su dužni u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da su:

c)            ispunili obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)           ispunili obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova lične sposobnosti ponuđači su dužni dostaviti izjavu popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa. Izjava (datum i ovjera) ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude.

Ponuđači koji dostave prihvatljive ponude u ovom postupku javne nabavke dužni su dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

-              uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

-              uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Uvjerenja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostave ponude.

Dokaze o ispunjavanju uslova ponuđači su obavezni dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru kvalifikovanih ponuđača, u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.

Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je ponuđač u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže u pogledu njegove lične sposobnosti. U protivnom, smatrat će se da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dostaviti dokaze za svakog člana grupe posebno.

6.2.        Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona o javnim nabavkama:

Ponuđači trebaju dokazati svoju registraciju u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke. Dokumenti se priznaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdani.

Ponuđači su dužni dostaviti dokaz (izvod iz sudskog registra ili potvrda/imenik nadležne advokatske komore) iz kojeg je vidljivo da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Dokaz je potrebno dostaviti kao običnu kopiju originala.

6.3.        Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama:

U skladu s članom 52. Zakona, kao i s drugim važećim propisima u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ će odbiti ponudu ako je ponuđač koji je dostavio ponudu dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.

Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, razlozima za odbijanje iste i o tome napraviti zabilješku u izvještavanju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pisanu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Izjavu je potrebno pripremiti i dostaviti prema obrascu iz priloga 3. ovog poziva, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa (sud, notar, općina).

6.4. Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama):

Napominje se da se ponuda odbija ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

7.            Kriterij za izbor ponude - ocjena ponuda:

Ugovorni organ će, kada se ukaže potreba za nabavkom usluga koje su predmet nabavke, za svaku uslugu - u skladu s pojedinačnim potrebama, vršiti izbor između prijavljenih (kvalifikovanih) ponuđača, odnosno dostavljenih ponuda, cijeneći pritom - u svakom pojedinačnom slučaju, specifičnost i kompleksnost nabavke, kao i vrijednost sudskih sporova, uvažavajući i pravnu oblast u koju je svrstana usluga koja je predmet nabavke.

8.            Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži:

-              Obrazac za dostavljanje ponude - podaci o ponuđaču (prilog 1),

-              dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d) Zakona (prilog 2),

-              dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona,

-              izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona (prilog 3),

-              potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći.

9.            Priprema ponude:

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom pozivu. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Agencija ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Ispravke moraju biti izvršene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača uz navođenje datuma ispravke. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ponudu je potrebno dostaviti u jednom primjerku - u originalu, u neprovidnoj koverti. Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

10.          Način dostave ponude :

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu ugovornog organa, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 47b, s naznakom: „Ponuda za nabavku pravnih usluga - ne otvaraj"

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu ugovornog organa.

11.          Period važenja ponude:

Ponude moraju važiti u trajanju od 30 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u Pozivu za dostavu ponuda.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka. Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude, ponuda se ne može mijenjati.

12.          Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Ugovorni organ obavezuje se da će usluge plaćati ponuđaču na osnovu ispostavljenih faktura za izvršene usluge, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa za uredno obavljene usluge.

13.          Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskiisija sa ponuđačima ako je to neophodno

Nema pregovora.

14.          Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na duži period

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebama ugovornog organa, u periodu do 31.12.2021. godine. Račun za izvršenu uslugu, koji je ispostavljen na osnovu narudžbenice izdane od strane ugovornog organa, vrijednosti do 1.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), smatrat će se ugovorom.

15.          Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

23.02.2021. godine, ul. Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, do 16:00 sati.

16.          Dodatne informacije:

Ugovorni organ će provesti postupak otvaranja i analize ponuda u skladu s uslovima navedenim u ovom pozivu i izvršiti izbor kvalifikovanih ponuđača te iste obavijestiti o rezultatima postupka. Objava obavještenja o dodjeli ugovora vršit će se u skladu s članom 74. stav (2) Zakona o javnim nabavkama. Ovaj poziv bit će objavljen na internetskoj stranici Agencije: www.fba.ba

17.          Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Džan Šebić, tel.: 033/721-400, fax. 033/668-811, e-mail: javne.nabavke@fba.ba

Komunikacija između ugovornog organa i ponuđača obavljat će se u pisanom obliku, putem e-mail- a ili telefaksa. Razmjena podataka informativnog karaktera može se odvijati usmeno ili telefonski.

17. Prilozi pozivu za dostavu ponuda:

Prilog 1: Obrazac za dostavljanje ponude

Prilog 2: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona

Prilog 3: Izjava iz člana 52. Zakona

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: