Nabavka pravnih usluga

Datum objave: 25.07.2017. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Broj: 03/1- 14-11994/17

Tuzla, 25.07.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv i adresa ugovornog organa: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57, 75000 Tuzla;

ID broj: 4209419440001 telefon: + 387 35 36 93 27 fax.: +387 35 36 93 32

e-mail: minier@tk.kim.ba

www.vladatk.kim.ba

Ime osobe u ugovornom organu zadužene za kontakt: Fehrija Bajramović tel. 035/369-330, e-mail: bfehrija@tk.kim.ba

 

2. Podaci o postupku javne nabavke

Postupak javne nabavke odobren je i pokrenut Odlukom broj: 03/1- 14-11994/17 od 24.07.2017. godine. Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavku pravnih usluga u skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16).

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 50.000KM.

 

3. Podaci o predmetu javne nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka pravnih usluga za obavljanje pravnih poslova za privredno društvo "Koksno hemijski kombinat" d.d. Tuzla u skladu sa tehničkom specifikacijom i ostalim traženim uslovima i zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

4. Tehničke specifikacije predmeta nabavke

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio ovog poziva i data je u Prilogu II poziva - obrazac za cijenu ponude.

 

5. Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovor za nabavku predmetnih usluga zaključuje se na period do 4 godine.

 

6. Uslovi za kvalifikaciju u smislu ličnih sposobnosti (član 45. Zakona)

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a)  u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

c)  je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,

d)  je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza,

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa (notar ili općina). Izjava i njena ovjera ne smiju biti starije od 30 dana od dana predaje ponude.

Sve dostavljene dokumente prije zaključivanja ugovora pregledat će i ocijeniti komisija koja bude nadležna i za provođenje postupka nabavke, o čemu će se sačiniti i poseban zapisnik.

 

7. Ostali uslovi za kvalifikaciju (čl.46. i 50. Zakona) u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača i dokazi koji se traže

1. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona) dostaviti slijedeće dokumente:

- orginal ili ovjerenu fotokopiju akta o upisu u nadležnu advokatsku komoru,

- orginal ili ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili aktuelni izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru, ukoliko je registrovan kao član advokatskog društva.

2. U pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti (član 50. Zakona), ponuđači moraju ispunjavati slijedeće uslove:

- da imaju najmanje 1 zaposlenika sa znanjem engleskog jezika,

- da imaju najmanje 20 godina iskustva na pravnim poslovima u privredi, organima uprave ili advokatskoj kancelariji kao lice koje je konkretno odgovorno za pružanje tražene usluge.

U svrhu dokazivanja uslova iz podtačke 2. alineja 1. i 2. podnosioci su dužni dostaviti izjavu o ispunjavanju navedenih uslova.

8. Kriteriji za izbor ponude

Kriterij za izbor ponude i dodjelu Ugovora je najniža cijena. Ministarstvo industrije, enegetike i rudarstva TK dodjelit će ugovor onom ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu advokatske usluge utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, tehnički zadovoljavajuće ponude.

Podaci o ponudi

1) sadržaj i način izrade ponude

Ponuda (originalni primjerak i kojpija) mora sadržavati najmanje:

- obrazac za dostavljanje ponude - prilog I

- obrazac za cijenu ponude - prilog II

- izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama

- dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 7. podtačka 1. alineja 1. i 2. Poziva za dostavljanje ponuda

- izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 7. podtačka 2. alineja 1 i 2. Poziva za dostavljanje ponuda

- izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - prilog III

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, izrađuje se u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se uvezivanje jemstvenikom (notarskim konopcem) ili knjiški čvrsti uvez sa koricama. Neće biti prihvaćene ponude koje budu uvezane spiralnim uvezom ili u običnu plastičnu fasciklu.

Ponuda se obavezno dostavlja u jednom originalu i jednoj kopiji, s tim što kopija ponude može biti uvezana spiralnim uvezom ili u fasciklu.

Stranice ponude se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge, koji imaju izvorno numerisane brojeve, ti dijelovi ponude ne numerišu se dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su svi listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

2) Način i rok dostave ponude

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu na slijedećoj adresi: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona,

Rudarska broj 57, 75000 Tuzla, najkasnije do 11.08.2017 godine do 16,00 sati.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte na adresu ugovornog organa u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

- PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA - "NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strain koverte ponuđač je dužan da navede    ponuđača.

3) Period važenja ponude

Ponuda koja se dostavlja mora važiti minimalno 30 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu sglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

4) Datum i vrijeme za provođenje pregovora

Pregovori se neće provoditi.

 

5) Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa dana 16.08.2017 godine u 9,00 sati.

 

9. Rok za donošenje odluke o izboru

U skladu sa članom 70. stav (1) Zakona ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom period roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) Zakona.

10. Naziv i adresa žalbenog organa kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. Zakona.

11. Ostali podaci koji su bitni, a vezani su za predmet nabavke i vrstu izabranog postupka javne nabavke:

a)  U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene izjave je dat u prilogu III ove tenderske dokumentacije i čini njen sastavni dio.

b) Neprirodno niske cijene

Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

- cijena ponude je za vise od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

- cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti objašenjenje cijene ponude, ako smatra daje ona neprirodno niska i iz drugih razloga navedenih u članu 66. Zakona. Slijedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

- obrazac za dostavljanje ponude - prilog I

- obrazac za cijenu ponude - prilog II

- pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - prilog III

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

 

Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: