Nabavka prehrambenih prizvoda za potrebe Dječijeg vrtića u 2020. godini

Datum objave: 20.12.2019. 13:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5540-7-1-20-3-5/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU DJEČIJI VRTIĆ PČELICA MAJA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400757800007
Kontakt osoba Aleksandra Lajšić
Adresa Petra Kočića 23 a
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-684
Faks (052) 751-322
Elektronska pošta pcelicamaja18@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Novi Grad

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prehrambeni prizvodi za potrebe Dječijeg vrtića u 2020. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prehrambeni proizvodi za potrebe Dječijeg vrtića u 2020. godini


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15890000-3 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31624,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obračun i fakturisanje će se vršiti prema isporučenim količinama, na osnovu uredno potpisane otpremnice od strane
Naručioca, a plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim fakturama u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u ovom
postupku javne nabavke.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

2.1.1 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki ponuđači moraju da zadovoljavaju sljedeći uslov:
a) da su registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom
46. Zakona.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2019. 10:30:00
Adresa i mjesto JU Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad, Petra Kočića br.10, kancelarija
sekretara vrtića

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5540-7-1-20-3-5/19
PODIJELI: