Nabavka putničkih motornih vozila

Datum objave: 14.07.2017. 10:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

929-1-1-207-3-41/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH
IDB/JIB 4200936090005
Kontakt osoba Momir Popović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 210-126
Faks (033) 212-660
Elektronska pošta javnenabavke@osa-oba.gov.ba
Internet adresa www.osa-oba.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkih motornih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

5 kom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

170940,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.8.2017. 13:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.8.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Intelligence-security Agency of B&H
UIN 4200936090005
Contact person Momir Popović
Address Mehmeda Spahe 7
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 210-126
Fax number (033) 212-660
Email address javnenabavke@osa-oba.gov.ba
Website address www.osa-oba.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Vehicle

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of a motor vehicle

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 34100000-8 Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

5

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 23.8.2017. 13:30:00
Address and place M. Spahe No. 7, 71000 Sarajevo, B&H

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
929-1-1-207-3-41/17
PODIJELI: