Nabavka računara i programskih paketa u okviru REBUS projekta

Datum objave: 15.07.2017. 11:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3129-1-1-194-3-2/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB 4200415950008
Kontakt osoba Amel Kasapović
Adresa VILSONOVO ŠETALIŠTE 9
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 729-800
Faks (033) 653-055
Elektronska pošta amel.kasapovic@mef.unsa.ba
Internet adresa www.mef.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i programskih paketa u okviru REBUS projekta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

- LOT-1 Računari – 210 računara specificiranih karakteristika, potrebnih za provedbu Erasmus+ CBHE projekta REBUS, za 7
partnera iz 4 Balkanske zemlje (uključujući Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
Procijenjena vrijednost javne nabavke =205.360,00 KM bez PDV-a, (slovima:dvijestotinepethiljadatristotinešezdeset i 0/100
KM)
Oznaka i naziv iz JRJN:30213100-6
- LOT-2 Programski paketi/software - 270 licenci software-a za inovativnu obuku orijentiranu ka sticanju i validacij
i kompetencija, za provedbu Erasmus+ CBHE projekta REBUS, za 9 partnera iz 5 ne-EU zemalja (uključujući Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu)
Procijenjena vrijednost javne nabavke =195.580,00 KM bez PDV-a, (slovima:stodevedestpethiljadapetstotinaosamdeset i
0/100 KM)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi
Dodatni predmet(i) 30213100-6 Laptopi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Mašinski fakultet Sarajevo, Vilsonovo šetalište 9, Soba broj:118

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Predmet ovog postupka je nabavka računara specificiranih karakteristika i programskih paketa/software, potrebnih za
provedbu Erasmus+ CBHE projekta REBUSU skladu sa usvojenim finansijskim planom za 2017.godinu i odobrenim Planom
javnih nabavki Mašinskog fakulteta Sarajevo za 2017.godinu (Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj:02-
2371/17, od 04.04.2017.godine). Detaljan opis predmeta nabavke, nalazi se u prilogu Tenderske dokumentacije.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- LOT-1 Računari – 210 računara (105 desktop računara i 105 notebook računara).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

- LOT-1 Računari – 210 računara specificiranih karakteristika, potrebnih za provedbu Erasmus+ CBHE projekta REBUS, za 7
partnera iz 4 Balkanske zemlje (uključujući Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
Procijenjena vrijednost javne nabavke =205.360,00 KM bez PDV-a, (slovima:dvijestotinepethiljadatristotinešezdeset i 0/100
KM)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi
Dodatni predmet(i) 30213000-5 Personalni kompjuteri

III Ukupna količina ili obim ugovora

105 desktop računara i 105 notebook računara.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

205360,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka računara na određene adrese do 30.10.2017.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesta isporuke predmetnih računara su detaljno navedena u TD.

VI Dodatne informacije

Postupak, odnosno kriteriji koji se primjenjuje prilikom ocijene ponude je NAJNIŽA CIJENA,tehnički zadovoljavajuće ponude.
Detaljnije informacije se nalaze u TD.
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- LOT-2 Programski paketi/software - 270 licenci software-a za inovativnu obuku orijentiranu ka sticanju i validacij
i kompetencija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

- LOT-2 Programski paketi/software - 270 licenci software-a za inovativnu obuku orijentiranu ka sticanju i validacij
i kompetencija, za provedbu Erasmus+ CBHE projekta REBUS, za 9 partnera iz 5 ne-EU zemalja (uključujući Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu)
Procijenjena vrijednost javne nabavke =195.580,00 KM bez PDV-a, (slovima:stodevedestpethiljadapetstotinaosamdeset i
0/100 KM)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi
Dodatni predmet(i) 48190000-6 Programski paket za obrazovanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Programski paketi/software - 270 licenci software-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

195580,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke, odnosno, omogućavanje neometanog preuzimanja i upotrebe programskih paketa/software je, do
30.10.2017 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljno navedeno u TD.

VI Dodatne informacije

NAPOMENA: Zbog tehničkih problema kod unosaq podataka program EJN, navodim slijedeće informacije- Postupak,
odnosno kriteriji koji se primjenjuje prilikom ocijene ponude kod nabavke softwarea je "EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA
PONUDA".
Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija:
a) Cijena učešće 20%
b) Kvalitet ponude učešće 50%
c) Dokazana funkcionalnost i primjenjljivost učešće 30%
Detaljnije informacije o podkriterijima za ocjenu ponuda se nalaze u TD.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Mechanical Engineering Faculty of University of Sarajevo
UIN 4200415950008
Contact person prof.dr. Branko Vučijak, e-mail: vucijak@mef.unsa.ba , tel +38733729863
Address VILSONOVO ŠETALIŠTE 9
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 729-800
Fax number (033) 653-055
Email address amel.kasapovic@mef.unsa.ba
Website address www.mef.unsa.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Education

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Software and Hardware- PC Procurement

II 1.b. Description of the object of the contract

The University of Sarajevo has been carrying out the project: „REBUS (REady for BUSiness - Integrating and validatin
g practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies)“ in the framework of the ERASMUS+ programme.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 48000000-8 Software package and information systems
Additional object(s) 30213100-6 Portable computers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Mechanical Engineering Faculty of University of Sarajevo is tendering total of 210 computers and 270 licenses for open
learning environment

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

18.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.8.2017. 12:00:00
Address and place Mechanical Engineering Faculty of University of Sarajevo Vilsonovo šetalište 9,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

For this project the University of Sarajevo is tendering total of 210 computers, 15 desktop and 15 notebook computers for
each of the seven partners from Albania (2 universities), Bosnia and Herzegovina (2 universities), Kosovo (2 universities) and
Montenegro (1 university). Each of these seven partners will thus have a fully equipped station laboratory of 15 desktop
computers for an open learning environment with validation software, and additionally 15 notebook computers with the
same software environment aimed to be used as mobile laboratory and more specifically for the project purposes of
training of the most advanced students during their visits to partners from programme countries (Lot 1).
For this project blinc eG is tendering 270 licenses (for nine partners from partner countries, 30 licenses for each of those),
for an open learning environment which is multilingual and multifunctional and provides a seamless learning space
consisting of an LMS, e-portfolio and connected validation software. The software will contribute to fully equipped station
laboratory for an open learning environment with validation software (Lot 2).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3129-1-1-194-3-2/17
PODIJELI: