Nabavka ravnih zapornih ventila

Datum objave: 20.07.2017. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2017.

Broj : 5416 -17

Banja Luka, 19.07.2017.godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RAVNIH ZAPORNIH VENTILA

"OPTIMA Grupa" d.o.o. za potrebe "Rafinerije ulja Modriča" a.d raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ravnih zapornih ventila prema specifikaciji koji se nalazi u prilogu.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Specifikacija,

3. Obrazac- opšti podaci o ponuđaču,

4. Prijedlog ugovora.

 

II Predmet ponude

Nabavka ravnih zapornih ventila

               

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 27.07.2017. godine.

 

IV Sadržaj ponude

1. Komercijalni dio ponude

- jedinična cijena robe izražena u valuti KM ili €/JM bez PDV-a,

- ukupna vrijednost ponude izražena u valuti KM ili EUR,

- rok isporuke - najkraći mogući od dana narudžbe ili zaključenja ugovora,

- paritet isporuke - DAP/ DDP Modriča,

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. Rafinerija ulja Modriča ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.),

- garancija - potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proizilaze; navesti rok trajanja garancije,

- ukoliko ponuđač robu koju nudi ne proizvodi sam, treba priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača i da može isporučiti robu ili da radi za račun proizvođača,

- navesti zemlju porijekla robe koja se nudi,

- za ino-dobavljače - potrebno je dostaviti izjavu da će se obezbjedititi EUR 1 obrazac za robu EU porijekla ili dokaz o preferencijalnom porijeklu robe, odnosno dokaz o porijeklu robe koja se nudi.

- rok važenja ponude ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- referenc lista za 2015/2016 godinu,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak,

- pisana izjava ponuđača da će uz isporuku robe dostaviti original proizvođačke certifikate,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora.

 

V Uputstvo ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na Rafineriju ulja Modrica.

- Sa izabranim isporučiocem "Rafinerija ulja Modriča" a.d. će potpisati kupoprodajni ugovor.

- Mjesto isporuke: "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do 27.07.2017. godine, uključujući i 27.07.2017. do 15 časova, na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu: tenderi.nabavke@optimagrupa.net

Krajni rok za podnošenje ponuda ie 31.07.2017. godine do 16 časova.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka. 0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani. „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Kontakt osoba za tehnička pitanja u Rafineriji ulla Modriča: Negoslav Bošnjak, Sektor energetika

tel. 053/822-344, mob. 066/231-519, e-mail: negoslav@modricaoil.com

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Irena Žarić, Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. 053/822-205, mob. 065/930-331, e-mail: irena@modricaoil.com

 

Branka Jaćiimović

Načelnik Uprave za nabavku i tendere

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: