Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, hljeba, mesa i pića za potrebe Ustanove

Datum objave: 11.07.2019. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

248-1-1-139-3-1/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR VILINA VLAS VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400498190009
Kontakt osoba Nebojša Krlić
Adresa Višegradska banja b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 620-311
Faks (058) 620-480
Elektronska pošta vilinavlas@teol.net
Internet adresa vilinavlas.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, hljeba, mesa i pića za potrebe Ustanove


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda, hljeba i peciva i pića za
potrebe JURC ,,Vilina vlas'' Višegrad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
  15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni
  15811000-6 Hljebni proizvodi
  15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi
  15321000-4 Voćni sokovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.8.2019. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto JURC ,,VILINA VLAS'' VIŠEGRAD, VIŠEGRADSKA BANJA BB- SALA ZA
SASTANKE

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa portala javnih nabavki na sledećoj
adresi: www.ejn.gov.ba. Drugi način preuzimanja i dostavljanja nije moguć. Naknada za preuzimanje tenderske
dokumentacije sa portala javnih nabavki se ne naplaćuje.
Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda:
za LOT 1- 09:30 h
za LOT 2- 10:00 h
za LOT 3- 10:30 h
za LOT 4- 11:00 h


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prehrambene namirnice široke potrošnje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prehrambene namirnice široke potrošnje za potrebe Ustanove

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Svježe meso i suhomesnati proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda za potrebe Ustanove

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

88000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hljeb i peciva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabvka hljeba i peciva za potrebe Ustanoev

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811000-6 Hljebni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanoev


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Piće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pića za potrebe Ustanove

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
248-1-1-139-3-1/19
PODIJELI: