Nabavka restoranskih usluga u 2020. godini

Datum objave: 14.01.2020. 15:52 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2020. godini

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Faza postupka: 

Pokretanje i tok postupka

Datum objave obavještenja o nabavci: 

08.01.2020

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

 poziv_restoranske_usluge_1301.pdf

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja link): 

http://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/poziv_restoranske_usluge_1301.pdf

Datum unosa: 

13.01.2020

Nadležno ministarstvo: 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

 

Broj: 02-11-4-27-2/20

Datum: 08.01.2020. godine

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), pripremljen je:

 

POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U 2020. GODINI

 

Ovim pozivom, na osnovu Odluke broj: 02-11-4-27/20 od 06.01.2020. godine, pozivate se da dostavite ponudu — cjenovnik za nabavku restoranskih usluga za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u periodu januar - decembar 2020. godine, kako slijedi:

 

1. Ugovorni organ: UPRAVA POLICIJE Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Adresa: La Benevolencije 16

IDB/JIB: 4200220350146

Telefon: 033/286-740

Faks: 033/655-917

 

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

• RESTORANSKE USLUGE U PERIODU JANUAR - DECEMBAR 2020. GODINE

 

JRJN: 55520000-1 (usluge dostavljanja pripremljene hrane)

55000000-0 (usluge hotela, restorana i trgovine na malo)

 

Tehnička specifikacija: usluge dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode, restoranske usluge: topli i hladni napici, predjela, jela, salate, deserti (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

 

Mjesto pružanja usluga:

- U objektima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

- U Bosni i Hercegovini.

 

3. Procjenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

• do 14.500,00 KM (bez PDV-a)

 

4. način dostavljanja ponude - cjenovnika:

• PUTEM POŠTE, FAKSA, ELEKTRONSKI (e-mail)

 

5. Adresa na koju se ponuda - cjenovnik dostavlja: 

Adresa: La Benevolencije 16

Faks: 033/655-917

e-mail: komercijala.up@mup.ks.gov.ba

 

6. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

• Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi Uprave policije u periodu januar - decembar 2020. godine, račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

 

7. Krajnji rok za dostavu ponuda - cjenovnika:

• 31.12.2020. godine u 12:00 sati

 

8. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

 

Dostaviti:

- Sektoru za materijalno-fmansijske poslove

- (Odjeljenju za odnose s javnošću, radi objave na web stranici ugovornog organa

 

Željka Nikolić, 033/286-875, komercijala.up@mup.ks.gov.ba

 

POLICIJSKI KOMESAR

Generalni inspektor policije

Nusret Selimović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: