Nabavka restoranskih usluga za 2020. godinu

Datum objave: 24.02.2021. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Finansijsko-informatička agencija

 

 

Broj: 07-07-9-181-2/2020

arajevo, 23.01.2020. godine

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavakama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16] pripremljen je

 

JAVNI POZIV

 ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U 2020. GODINI

 

1)Naziv Ugovornog organa:

Finansijsko-informatička agencija ID:4202153990006 Telefon: 033-255-205 Fax: 033/255-206 Web: www.fia.ba

 

2)Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN):

Usluge hotela, restorana i trgovine na malo - 55000000-0 (Usluge iz Aneksa II Dio B).

 

3)Opis predmeta nabavke - tehnička specifikacija:

Topli i hladni napitci, predjela, jela, salate i deserti.

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini.

 

4)Vrsta postupka nabavke:

Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), odnosno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

 

5)Period na koji se zaključuje ugovor:

Tokom 2020. godine

 

6)Procjenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

10.000,00 KM bez PDV-a.

 

7)Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama:

Kriterij će se utvrđivati u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa. Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa porezom na dodanu vrijednost (PDV) i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima.

 

8)Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

Dokaz: Aktuelni izvod iz sudskog registra ili dokaz o registraciji kod nadležnog registracijskog tijela u slučaju kad se zaključuje Ugovor.

 

9)Period važenja ponude:

Do 31.12.2020. godine.

 

10)Način dostavljanja ponude:

Putem pošte, telefaksa, elektronski ili lično. Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa porezom na dodanu vrijednost (PDV) i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima.

 

11)Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Finansijsko-informatička agencija Ložionička 3 71000 Sarajevo Fax: 033/255-206 E-mail: info@fia.ba

 

12)Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom. Ugovori će se zaključivati jednokratno, za račune preko 1.000,00 KM.

 

13)Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, vrijeme i mjesto):

31.12.2020. godine do 12:00 h, (mjesto navedeno pod tačkom 11.)

 

14)Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Armina Kulovac Tel. 033/255-213 Fax: 033/255-206 E-mail: pravo@fia.ba

Ovaj poziv će biti objavljen na web stranici www.fia.ba - Javne nabavke.

 

Obavještenje o dodjeli ugovora objaviti će se u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: