Nabavka robe za bife

Datum objave: 22.06.2017. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

Broj: 1/2.9 -1868/17.

Datum: 20.06.2017. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda u predmetu -Nabavka robe za bife (za dalju prodaju)

 

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj RS A.D. Banjaluka br. 1.- 1868/17. od 15.06.2017. godine, a u skladu sa članom 86. stav 1. tačka a . Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br. 39/14 podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom), pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za učešće u u predmetu javne nabavke roba „Nabavka robe za bife (za dalju prodaju)"

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

 

Kontakt osoba/e:

Biljana Poparić Stojanović

Telefon:

051/246-080

Faks:

051/215-570

e-mail:

biljana.poparic@postesrpske.com

 

1. Predmet nabavke

1.1.Predmet ovog postupka je: Nabavka robe za bife (za dalju prodaju).

Oznaka i naziv iz JRJN: 15900000- 7

Redni broj nabavke u planu nabavki roba, usluga i radova za redovno poslovanje za 2017. godinu: broj 27 -Plan nabavki roba

Trajanje ugovora: 1 godina -sukcesivna isporuka.

1.2.Mjesto dostavljanja roba je u Banjaluci : bife u Upravi Preduzeća -drugi sprat, bife u prizemlju aneks, bife u RJ PSC, Bife u RJ Prijedor (preko Centralnog magacina).

1.3.Rok isporuke: maksimalno 2 dana od prijema narudžbe

1.4.Uslovi plaćanja: minimalno 60 dana od dana prijema fakture. Ukoliko jedan ili više ponuđača ponude istu cijenu, ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio duži rok plaćanja.

1.5.Garantni rok: Isporučena roba mora imati rok upotrebe najmanje 6 mjeseci prije isteka roka trajanja.

1.6.Važnost ponude: 90 dana od datuma otvaranja ponuda.

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1.a) pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

2.2 Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1 poziva za dostavljanje ponuda i to:

a) U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti (član 46. Zakona) ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa.

Kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument izdat od nadležnog organa. Na osnovu dostavljenog dokaza (dokumenta) ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude registrovan za predmetnu djelatnost.

2.3. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Pismena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 3.

 

3. Priprema ponuda

3.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.2.Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

3.3.Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

3.4.Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE" .

3.5.Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa ugovornog organa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

 

PONUDA ZA NABAVKU „Robe za bife (za dalju prodaju)" Broj nabavke: 29/17 „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača

 

Adresa ponuđača

 

 

3.6. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena

 

4. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni. 5.Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

 

 

5.Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

5.1 Podaci za dostavu ponuda:

Ugovorni organ: Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija: Protokol Preduzeća

Datum: 23.06.2017.

Vrijeme do kada se primaju ponude:8,30 časova

 

5.2 Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

6. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

6.1 Podaci o otvaranju ponuda:

Ugovorni organ:Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija :Sala za tendere /II sprat

Datum: 23.06.2017. godine

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 9 časova

 

6.2 Ponuđači ili njihovi predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

6.3 Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sledeće informacije:

• naziv ponuđača

• ukupna cijena navedena u ponudi

• popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

6.4 Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, ponuđač može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa Zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 

7.Kriterijum dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Ako ponuđači ponude istu cijenu, ponuda ponuđača koji nudi povoljnije uslove plaćanja, smatraće se povoljnijom.

7.2. Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti će biti neprihvatljive i kao takve biće odbačene.

7.3 . Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

 

8. Preferencijalni tretman domaćeg

8.1. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

8.2. U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor: - 10% za ugovore koji se dodijeljuju u 2017. i 2018. godini.

8.3. Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

8.4. U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni u aneksu 1 u izjavi ponuđača u tački 4 naznačiti da li ispunjavaju uslove z apreferencijalni treman domaćeg.

 

9. Kupac zadržava pravo, ukoliko smatra da ponuđači mogu ponuditi nižu cijenu za robe za bife koja je predmet nabavke da pozove sve ponuđače koji su podnijeli ponude u postupku nabavke na postupak pregovaranja, gdje će predmet pregovaranja biti ponuđena cijena.

 

10. Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom i poštom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

11. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona

 

Aneksi:

Aneks 1 - Obrazac za dostavljanje ponuda

Aneks 2 - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 - Izjava u vezi sa članom 52. Zakona

Aneks 4 - Nacrt ugovora

 

Poziv za dostavljanje ponuda u predmetu - "Nabavka robe za bife (za dalju prodaju)"

 

Aneksi

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: