Nabavka sredstava za higijenu, kancelarijskog materijala, sredstava za potrebe autopraonica i HTZ opreme za budžetsku 2022. godinu

Datum objave: 17.09.2021. 10:59 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2021.

Hifa Petrol d.o.o.

 

ID broj:  4200999090005 /2021

Datum: 17.09.2021. godine

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku sredstava za higijenu, kancelarijskog materijala, sredstava za potrebe autopraonica i HTZ opreme za budžetsku 2022. godinu

 

Poštovani!

U ime kompanije Hifa Petrol d.o.o. Vogošća, a na osnovu odluke direktora Društva, pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

1.            Predmet nabavke:

 

1.1. Predmet javne  nabavke je nabavka sredstava za higijenu, kancelarijskog materijala, sredstava za potrebe autopraonica i HTZ opreme, podijeljene u 4 (četiri) lota, za Hifa Petrol d.o.o. po jediničnim  cijenama izraženim porezom na dodanu vrijednost  (PDV).

 

-              Nabavka sredstava za higijenu (1.lot)

 

RB

NAZIV ARTIKLA

KOLIČINA

1

Solna kiselina 1L

90

2

Miris za wc školjku (700-750) ml

650

3

Osvježivač prostora 300 ml

200

4

Deterdžent za suđe 1L

40

5

Deterdžent za suđe 5L

5

6

Mrežica za pisoar

70

7

Sredstvo za čišćenje sanitarija 1L

100

9

Sredstvo za čišćenje podova 1L

100

10

Sredstvo za čišćenje stakla sa raspršivačem

100

11

Sredstvo za čišćenje drvenih površina 1L

100

12

Microfiber krpa za čišćenje 35*35

500

13

Abrazivna spužvica sa gripom 10/1

50

14

Trulex 5/1

100

15

Brisač sa samoocjeđivačem

25

16

Brisač poda sa drškom

20

17

Brisač poda-navlaka

20

18

Metla sa drškom

10

19

Kanta sa ocjeđivačem za Mop

7

20

Latex rukavice (paket)

15

21

Tečni sapun 5L

50

22

Vreća za smetlje 70 litara

70

23

Ubrusi za toalet 20/1

220

24

Ubrusi za ruke 20/1

400

 

 

-              Nabavka kancelarijskog materijala (2.lot)

RB

NAZIV ARTIKLA

KOLIČINA

1

Deklamerica

8

2

Knjiga dnevnih izvještaja

2

3

Korektor 20 ml

15

4

Koverta A4( 25 komada)

1350

5

Koverta A4 sa printom

665

6

Koverta A3 (vrećica)

300

7

Koverta B4 (vrećica)

665

8

Koverta amerikanka (25 kom.)

300

9

Koverta amerikanka sa prozorom (1000 kom.)

24

10

Koverta amerikanka sa printom (1000 kom.)

10

11

Košuljica 100/1

30

12

Marker permanentni crni

50

13

FLO marker narandžasti

35

14

FLO marker žuti

35

15

FLO marker zeleni

35

16

Municija za heftaricu No.10

150

17

Municija za heftaricu 24/6 1000/1

300

18

Heftarica 24/6

10

19

Heftarica No.10

10

20

Olovka piši-briši

32

21

Hemijska olovka 0,5 crna

30

22

Hemijska olovka 0,5 plava

30

23

Hemijska olovka 0,5 crvena

30

24

Polica za papir PVC

8

25

Registrator A4 široki

1200

26

Registrator A4 uski

20

27

Samoljepljivi stikeri

100

28

Selotejp veliki

20

29

Selotejp mali

200

30

Selotejp obostrani

5

31

Makaze

7

32

Spajalice 1/100

20

33

Stalak za selotejp

5

34

Spužva nakvasna

7

35

Tinta za pečat

10

36

Bušač papira

4

37

Digitron

10

38

Tehnička olovka

10

39

Mine za tehničku olovku

10

40

A4 papir za printanje (500/1)

30

41

PVC fascikla

500

42

Mehanizam za PVC fasciklu

500

43

Toner TN 2421

150

44

Toner MLT D111S

20

45

Toner MLT D111L

40

46

Toner CE 285A

130

47

Toner 435 A

15

48

Toner 283A

15

49

Toner IR 6555 CEXV35/CEXV36

36

 

  • Nabavka sredstava za potrebe autopraonica (3.lot)

 

RB

NAZIV ARTIKLA

KOLIČINA

1

Šampon 25kg

95

2

Vosak 25 kg

80

3

Tabletirana sol 25 kg

300

4

Prašak 25 kg

310

               

  • Nabavka HTZ opreme (4.lot)

 

RB

NAZIV ARTIKLA

KOLIČINA

1

Radna majica kratkih rukava

150

2

Radna majica dugih rukava

150

3

Radne hlače

50

4

Uniforma

50

5

Radne cipele plitke

100

6

Radne cipele duboke

100

7

Kabanica

50

8

Bunda

130

9

Kačket

250

10

Zimska kapa

250

 

 

1.2. Navedeni artikli za lotove 1, 2 i 4 će se sukcesivno isporučivati (prema narudžbama kupca) na sljedeće adrese:

- Hotonj bb (Vogošća, 71320)

- Bukva bb (Tešanj, 74260)

Artikli za potrebe autopraonica (lot 3) će se isporučivati direktno na adrese autopraonica nakon njihove narudžbe.

 

Princip bodovanja će se odvijati na sljedeći način:

Ukupno je 100 bodova.

Najniža Cijena : 85 bodova

Kompenzacija: 10 bodova

-              Boduje se procenat kompenzacije (100% - 10 bodova, 90% - 9 bodova itd.)

Plaćanje: 5 bodova

Isporuka: 5 bodova (24h -5 bodova; 48h – 2,5 boda; 72h – 1 bod)

Maximalan rok isporuke je 72h.

Navedene količine se odnose na period od jedne godine (01.01.2022. – 31.12.2022.).

Količine po lotovima nisu fiksne.

2.            Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

2.1.        Da bi učestvovao u proceduri javnih nabavki po ovom konkurentskom zahtjevu dobavljač je dužan dostaviti dokaze o registraciji i pravu obavljanja relevantne profesionalne djelatnosti:

-              Naziv i tačnu adresu ponuđača

-              ldentifikacioni broj ponudača

-              Dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, original ili ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta

-              Izjava ponuđača ovjerena i potpisana od strane odgovomog lica da ne postoje zakonske smetnje za učešće u postupku javnih nabavki.

 

3.            Priprema ponude

 

3.1.        Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

3.2.        Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu: Hifa Petrol d.o.o., Hotonj bb,71320, do 27.09.2021. godine do 12 h

3.3.        Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti, sa pečatom I potpisom ponuđača, na kojoj će stajati “Ponuda po konkurentskom zahtjevu – ne otvarati”.

 

4.            Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponude ističe 27.09.2021. godine u 12:00 h, uključujući i ponude pristigle poštom. Otvaranje ponuda komisija će obaviti 28.09.2021. god., u 12:00 h, u prisustvu ponuđača koji žele biti prisutni na sastanku komisije (ukoliko predstavnik firme nije zakonski zastupnik firme obavezno posjedovati pismeno ovlaštenje, odnosno punomoć u pismenom obliku).

 

5.            Kriteriji dodjele ugovora

 

5.1.        Ugovor se dodjeljuje  ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude . Ponuđači mogu dostaviti samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati niti se o cijeni pregovara.

 

 

 

6.            Obavještenje o dodjeli

 

Ponuđači će biti obavješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

7.            Informacija o zaštiti prava dobavljača

 

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih  akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima, odnosno do dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od 1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: