Nabavka svježeg junećeg mesa

Datum objave: 12.07.2017. 10:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-1-1-21-3-34/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

266666,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SVJEŽE JUNEĆE MESO

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište živežnih namirnica ugovornog organa koje se nalazi u sjedištu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ili izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane
nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Uvjerenje od strane poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio u blokadi u posljednjoj godini dana poslovanja
računajući od dana objave obavještenja o nabavci predmeta nabavke,
- Poslovni bilansi za posljednju financijsku godinu,
-Izjavu o ukupnom prometu ponuđača za posljednje tri godine poslovanja,

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-Spisak izvršenih ugovora koji se odnose na predmet nabavke u posljednje tri godine poslovanja,
- Opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti ponuđača za izvršenje ugovora,
- Navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima , a za koje se ne može zahtjevati da su zaposleni kod
ponuđača,
- Izjava ponuđača o prihvatanju postupka kontrole robe složenije vrste koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime
nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.8.2017. 11:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, zgrada uprave, sala za sastanke, soba br.8

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-1-21-3-34/17
PODIJELI: