Nabavka telekomunikacionih sistema: MPLS i backup linkovi, linkovi prema jedinicama poštanske mreže, povezivanje regionalnih čvorišta, analogni telefonski priključci...

Datum objave: 29.06.2015. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-1-2-105-3-89/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

395000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka telekomunikacionih sistema


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge
Dodatni predmet(i) 64200000-8 Telekomunikacijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u tehničkim karakteristikama za svaki lot.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2015. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 93, Sala za otvaranje tenderaANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-080
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sanela.jungic@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-080
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sanela.jungic@postesrpske.com
Internet adresa


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MPLS i BACKUP LINKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BACKUP LINKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LINKOVI PREMA JEDINICAMA POŠTANSKE MREŽE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POVEZIVANJE REGIONALNIH ČVORIŠTA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte srpske, lokacije u prilogu
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ADSL POŠTE SA MANJIM PROMETOM

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte srpske,lokacije u prilogu
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ANALOGNI TELEFONSKI PRIKLJUČCI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte srpske
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIGITALNE LINIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IP TELEFONIJA-VolP TELEFONSKE LINIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SIP/H323 TRUNKING

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PRIMARAN DIREKTAN PRISTUP INTERNETU (DPI)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SEKUNDARNI DIREKTAN PRISTUP INTERNETU (DPI)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SIM KARTICE ZA GPS SERVISE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Srpske

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-105-3-89-15.pdf
PODIJELI: