Nabavka teretnih kola

Datum objave: 18.05.2017. 10:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

967-1-1-552-3-59/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Sanela Mulić
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka teretnih kola za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teretnih kola za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34621100-7 Željeznički teretni vagoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZD RMU Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Nacrtu ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u
kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu
djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1. Ponuđač mora imati uspješno iskustvu u realizaciji najmanje jednog Ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili
slični onima koji se odnose na predloženi ugovor (isporuka teretnih kola-vagona) u prethodne 3 (tri) godine računajući od
datuma objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki, pri čemu ukupna vrijednost uspješno izvršenih
ugovora u traženom vremenskom periodu iznosi minimalno 1.000.000,00 KM.
2. Ukoliko ponuđač nudi opremu/robu koja je predmet ponude, a koju nije sam proizveo mora biti:
- ovlašteni distributer-zastupnik proizvođača ili
- ovlašten od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera-zastupnika,
Ovlaštenje se mora odnositi na nuđenje, isporuku i sve prateće usluge vezane za robu koja je predmet nuđenja.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.7.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo,Sala
430/IV

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije
U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke (https://www.ejn.gov.ba).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanela Mulić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-983
Faks (033) 751-780
Elektronska pošta sa.mulic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PE Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Dependet group-Coal mine Kakanj
UIN 4218055050007
Contact person Sanela Mulić
Address Alije Izetbegovića 17
Postal code 72240 Kakanj (bhp sa)
Municipality/City Kakanj
Telephone (032) 552-530
Fax number (032) 552-530
Email address rmu.kasper@gmail.com
Website address www.rmukakanj.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of freight wagons for needs for the Coalmine Kakanj

II 1.b. Description of the object of the contract

-

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 34621100-7 Railway freight wagons

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As per Technical specification from Tender documentations

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.6.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.7.2017. 09:00:00
Address and place Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, protocol

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-1-552-3-59/17
PODIJELI: