Nabavka ugostiteljskih usluga na području opštine Srebrenik

Datum objave: 22.02.2021. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

DATUM : 19.02.2021 god.

BROJ PROTOKOLA: 1967/20

BROJ JAVNE NABAVKE: 1967-A  II-02/21

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:     

Ugostiteljske usluge na području opštine Srebrenik.

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

Broj Lota

Opis usluga

1

Ugostiteljske usluge na području opštine Srebrenik.

 

Predviđena vrijednost : 1.000,00 KM bez PDV.

1.3 Rok za izvršenje usluga isti dan po zahtjevu ugovornog organa.

 

1.4 Mjesto izvršenja usluga je ugostiteljski objekat izabranog ponuđača.

     

1.5 Rok važenja ponude je 60 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,  ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 3 mjeseca  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH(ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti orginal ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona)

 

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH dužan je  dostaviti slijedeće dokaze:

a)potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je  registrovan u smislu tačke 2 (relevantni dokaz o registraciji-original ili ovjerena kopija,ne  starija od 3 mjeseca

b)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i  zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog  organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: JP „ Šume Tuzlanskog kantona „ dd Ul. Majevička br.20 Srebrenik, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga na području opštine  Srebrenik -  – NE OTVARAJ˝.

 

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 05.03.2021. godine do 1100 sati.

 

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 05.03.2021. godine u 1115 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. Majevička br.20 Srebrenik.

 

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

 

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

 

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije 05.03.2021. godine i to na slijedeći način: u prostorijama ugovornog organa ili preuzimanjem na web stranici ugovornog organa.

 

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 05.03.2021.godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 035/621-075.

Kontakt osoba je Mirza Rustemović koju možete dobiti putem tel. 035/621-282.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

v.d. Direktor

Huskić Almir dipl.ing.šum.

 

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,ugostiteljske usluge 2021 - ŠG Majevičko.docx

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: