Nabavka ugostiteljskih usluga ručak/večera/catering za goste Grada Sarajeva, ponuda eko i zdrave hrane, bosanska/nacionalna i internacionalna kuhinja

Datum objave: 17.01.2020. 08:30 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2020.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE

UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE GRADA SARAJEVA-

USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

BiH

(ugostiteljske usluge ručaк/večera/catering za goste Grada Sarajeva)

 

a)  Naziv ugovornog organa:

Grad Sarajevo-Gradska uprava

Adresa: Hamdije Kreševljakovića broj 3,71000 Sarajevo

ID broj: 4200295100005

Telefon: 033/208-340

Fax: 033/208-341

Web adresa: www.sarajevo.ba

 

b)  Opis predmeta nabavke:

Pružanje ugostiteljskih usluga ručak/večera/catering za goste Grada Sarajeva, ponuda eko i zdrave hrane, bosanska/nacionalna i internacionalna kuhinja.

 

c)  Period za koji se zaključuje ugovor:

do kraja 2020. godine.

Procjenjena vrijednost nabavke iznos’ 70.000,00 KM bez PDV-a.

 

d)   Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona

Najniža cijena.

 

e)  Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispunjavati:

Da su registrovani za obavljanje ugostiteljskih usluga.

 

f)  Period važenja ponude:

Do 31.12.2020. godine.

 

g) Način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, fax-a ili elektronski.

Ii) Adresa za dostavljanje ponuda:

GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA

Hamdije Kreševljakovića 3

71000 Sarajevo

Protokol, u prizemlju zgrade

Fax:033-208-341

e-mail: denis.kovacevic@sarajevo.ba

 

i) Datum, i vrijeme za provođenje pregovaranja i/lii diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora. 

 

j) Vrsta i vrijednost i garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora  ukoliko su one predviđene:

Nema zahtjeva za garanciju.

 

k) Da li se ugovor zaključuje jednokratno:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi ugovornog organa.Račun za pružene usluge smatrat će se ugovorom.

 

l) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme):

Do 31.12.2020. godine do 12:00 sati

 

Ij) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Denis Kovačević

Tel: 033/443-090

e-m a i I: denis.kovacevic@sarajevo.ba

 

 

Broj: 01/04-14-71-2/2020

Sarajevo,09.01.2020. godine

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: