Nabavka ugostitelјskih usluga u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu Čelinac

Datum objave: 23.12.2019. 13:32 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2019.

OPŠTINA ČELINAC

 

Broj: 591-12/19

Datum: 17.12.2019.

POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDA

PONUĐAČIMA

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BIH" broj: 66/16).

 

PREDMET NABAVKE

Nabavka usluga: ugostitelјske usluge u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu Čelinac.

OPŠTI PODACI

Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ:JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje

Adresa:  Kralјa Petra Prvog Karađorđevića 79

JIB:  4401473810009

Telefon:  051/553-958

Faks: 051/553-958  051/553-958

www.opstina-celinac.com

Podaci o licu zaduženom da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Milica Mrđa Kovačević

Telefon:              051/553-958

Faks:     051/553-958

e-mail:  ickoicelinac@gmail.com

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabavke (uvid i preuzimanje poziva za dostavlјanje ponuda, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isklјučivo od nadležne kontakt osobe iz ove tačke, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

Cjeloukupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlјanja poštom ili lično na protokol ugovornog organa, na adresu naznačenu u ovom pozivu.

Izuzetno komunikacija između ugovornog organa, na adresu naznačenu u ovom pozivu.

 

I OPIS PREDMETA NABAVKE

Predmet javne nabavke su ugostitelјske usluge u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac. -JRJN 55300000-3

Za ugovorni organ prihvatlјiva je da maksimalna cijena za jedan obrok iznosi do 4,50 KM sa PDV-om. Ponuda ponuđača koji ponudi cijenu za jedan obrok, veću od 4,50 KM sa PDV- om nije prihvatlјiva za ugovorni organ i kao takva bit će odbačena kao neprihvatlјiva za ugovorni organ.

- Usluge će se pružati u ugostitelјskim i ugostitelјskim - trgovinskim objektima u kojima postoji mogućnost pripremanja i posluživanja kuhanog (toplog)/ suvog obroka i pekarama ili pekotekama.

Količina hrane koju sadrži obrok mora biti u skladu sa ugostitelјskim normativima.

Ponuđač greba da iredloži jelovnik za jednu sedmicu (pet) radnih dana i isti je sastavni dio obrasca za cijenu ponude. Ponuđena cijena za jedan obrok mora biti ista za sve dane, odnosno ne mogu se dati različige cijene po danima. Ponuda koja ne ispunjava ovaj uslov biće odbačena kao neprihvatlјiva za ugovorni organ. Ponuda koja ne ispunjava ovaj uslov biće odbačena kao neprihvatlјiva za ugovorni organ.

Mjesto pružanja usluge je ugostitelјski objekat ponuđača. Maksimalna udalјenost ugosgitelјskog objekta od zgrade JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac je 700 m kako bi zaposleni mogli da doručkuju u okviru vremena predviđenog za pauzu.

-              Usluge će se vršiti sukcesivno, najduže jednu godinu od dana zaklјučenja ugovora shodno potrebama ugovornog organa.

Plaćanje će se vršiti nakon izvršene usluge , a na osnovu ispostavlјene fakture u roku od 10 dana. Isporučilac je dužan da vodi evidenciju o broju zaprimlјenih naloga na osnovu kojih ispostavlјa fakturu za izvršene usluge. Usluge se fakturišu mjesečno i obuhvataju period od 01. - og do 30/31. - og u mjesecu. Uz fakturu Isporučilac obavezno dostavlјa sve naloge na osnovu kojih je izdao topli/suvi obrok i izvršio fakturisanje usluge za dati mjesec.

-              Zbir svih ispostavlјenih i prihvaćenih faktura za izvršene usluge predstavlјa ukupnu vrijednost ugovora.

Period pružanja usluge je od 01.01.2020.-31.12.2020. godine. Procijenja vrijednost nabavkeje 9.572,65 KM bez G1DV-a.

 

II SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni dostaviti slјedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a)         Popunjen obrazac za dostavlјanje ponude - usluge, koji je dostavlјen uz poziv za dostavlјanje ponude;

b)         Popunjen obrazac za cijenu ponude i jelovnik za jednu sedmicu (pet) radnih dana.

c) Dokaz da su registrovani za obavlјanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona. U svrhu ispunjavanja ovoga uslova ponuđači trebaju dostaviti slijedeći dokaz: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima i izmjenama ili Izvod iz sudskog registra - za pravna lica ili Rješenje o dozvoli obavlјanja djelatnosti izdato od strane opštinskog organa

-              za preduzetnike. Dokazi koji se dostavlјaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

d) Posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilј korupcija u javnoj nabavci. Izjava je nrilog tenderskoj dokumentaciji - izvjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar). Izjavu potpisuje ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koga on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu).

 

III            OCIJENA PONUDA

Shodno članu 10. stav (1) Pravilnika, ugovorni organ će izbor između prijavlјenih ponuđača vršiti na osnovu dostavlјenih ponuda cijeneći ispunjenost uslova postavlјenih u tačkama I i II ovoga poziva.

Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, u skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 66/16).

 

IV           NAČIN DOSTAVLjANјA PONUDE I ROK

Ponude se pripremaju i dostavlјaju u skladu sa Pozivom Naručioca. Ponuđač dostavlјa ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenim kovertama, na adresu ugovornog organa, na kojoj mora biti navedeno : Naziv i adresa ugovornog organa Naziv i adresa ponuđača Broj nabavke

-              Naziv i predmet nabavke

-              NAZNAKA „NE OTVARAJ".

Ponude se dostavlјaju na adresu: JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje, Kralјa Petra Prvog Karađorđevića 79 Čelinac, 78240 Čelinac, najkasnije do 31.12.2019. do 10.00 časova.

Ponude koje budu dostavljene na protokol ugovornog organa nakon isteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

V             PROVOĐENјE PREGOVORA

Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavlјenih ponuda da su pregovori neophodni. Ugovorni organ će imenovati Komisiju za nabavke koja će provesti pregovore u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

VI           PREUZIMANјE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti dodatnu dokumentaciju za učešće u postupku do 27.12.2019. godine do 10.00 časova. Dokumentacija se može preuzeti uz pismeni zahtjev u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac.

VII          DODATNE INFORMACIJE

VIII         Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih.

Ugovorni organ će, ukoliko ocijeni da pregovori nisu potrebni, izabranom ponuđaču dostaviti Odluku o izboru shodno članu 11. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama. Obavještenje o dodjeli ugovora objavit će se u skladu sa članom   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: