Nabavka ugostiteljskih usluga u toku 2020. godine

Datum objave: 21.01.2020. 09:44 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

SARAJEVO

 

Broj:    01-06-06/3-11-3-6

Sarajevo,  17. 1. 2020.

 

Na osnovu člana 22. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH” broj: 81/14), u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Federalni ministar unutrašnjih/unutarnjih poslova don osi:

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U TOKU 2020. GODINE

 

a)             NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova

 

b)            OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Ugostiteljske usluge koje podrazumjevaju usluge eksterne reprezentacije koje se pružaju sukcesivno, po potrebi uključujući usluge konzumacije hladnog i toplog jela i pića u toku 2020. godine

 

c)             PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE ZA PERIOD TOKOM KOJEG ĆE SE NABAVLJATI USLUGA:

4.000,00 KM bez PDV-a

 

d)            OZNAKA I NAZIV IZ JRJN:

55300000-3 - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom

 

e)             KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

Po svakoj prispjeloj ponudi se utvrđuje kriterij za dodjelu ugovora

 

f)              USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI:

Ponuđači moraju biti registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima za pružanje ugostiteljskih usluga

 

g)             NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Putem pošte, faxa ili e-maila

h)            ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA:

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova ul. Mehmeda Spahe br. 7 71000 Sarajevo fax: 033/590-217

 

i)              DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ČETIRI GODINE:

Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2020. godine. Račun ili faktura za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

 

j)         KRAJNI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (DATUM, MJESTO I VRIJEME):

31.12.2020. godine u 12,00 sati, Sarajevo.

 

k)        PLAĆANJE:

U roku od 45 dana od dana prijema računa na Protokol Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova za pruženu uslugu

 

L)              KONTAKT OSOBE, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Mesuda Smailbegović i Kemal Duharkić Telefon: 033/280-020, lokal 3142

e-mail: mesuda.smailbegovic@fmup.gov.ba  i kemal.duharkic@fmup.gov.ba  

 

Poziv.pdf  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: