Nabavka upravljačkih mikroprocesorskih jedinica i hidrauličnih pumpi na liftovima u objektu BH Telecoma, ulica Zmaja od Bosne 88

Datum objave: 30.06.2017. 08:41 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

 

Broj nabavke: 34746/17

Predmet nabavke: Upravljačke mikroprocesorske jedinice i hidraulične pumpe na liftovima u objektu BH Telecoma, ulica Zmaja od Bosne 88

 

Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda:

EURO – LIFTING d.o.o. Srebrenik

OTIS – LIFTOVI d.o.o. Sarajevo

EURO-PROST d.o.o. Gračanica

 

I. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: Upravljačke mikroprocesorske jedinice i hidraulične pumpe na liftovima u objektu BH Telecoma, ulica Zmaja od Bosne 88, broj nabavke 34746/17.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara br. 7- Protokol, 71 000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 07.07.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se otvaraju dana 07.07.2017. godine, u 11:30 sati, u prostorijama BH Telecoma ul. Franca Lehara br. 7- sala, III sprat, 71 000 Sarajevo. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma Protokol, Franca Lehara 7, Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije Upravljačke mikroprocesorske jedinice i hidraulične pumpe na liftovima u objektu BH Telecoma, ulica Zmaja od Bosne 88, broj: 34746/17, sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija.   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: