Nabavka usluga analize sjemena

Datum objave: 22.02.2021. 11:02 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga analize sjemena

Broj: 01-1314/21                                        

Datum:19.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

               

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Za ŠUMARSKI FAKULTET SARAJEVO

 

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:     

pružanje usluga analize sjemena.

 

Opis: U skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, za potrebe našeg Društva želimo da izvršite ispitivanje klijavosti i određivanje zdravstvenog stanja šumskih sjemena proizvedenih u našoj trušnici u Bugojnu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 14.960,00 KM bez PDV-a.

Oznaka i naziv iz JRJN: 71900000-7  Laboratorijske usluge

Referentni broj iz Plana nabavki: 50 (usluge)  

 

1.2 Rok za izvršenje usluga: Usluge će se pružati do 31.12.2021.godine.

1.3 Mjesto izvršenja usluga je: Područje ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf.

1.4 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

1.5 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio  ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati     podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa  trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj  ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o  elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će  obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje  razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s  podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je  dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

1.6 Rok važenja ponude je 90 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja  ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,    ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka (shodno Zakonu koji reguliše nabavku Laboratorijske analize sjemena). Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6  mjeseci  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije)

3. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog   organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

 

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga analize sjemena – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 05.03.2021. godine do 1200 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 05.03.2021. godine u 1215 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

 

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

 

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 05.03.2021. godine i to na slijedeći način:u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

 

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 05.03.2021.godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila  javne.nabavke@sumesbk.ba

Kontakt osoba je Ljiljana Petrović koju možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

 

U ime ugovornog organa

Mr.Sci. Vildan Hajić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: