Nabavka usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranskih usluga za potrebe Općine llidža za period do 31.03.2021. godine

Datum objave: 04.03.2021. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

JN 02/21 Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za period do 31.03.2021. godine

 

Broj: 04-11-700/21

llidža, 04.02.2021 .godine

 

POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 02/21 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona)

 

JN 02/21 „Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine llidža za period do 31.03.2021: godine"

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, u ime OPĆINE ILIDŽA pozivam Vas da dostavite ponudu

 

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA Adresa: Butmirska cesta 12 Identifikacijski broj: 4200319720000 Adresa: Butmirska cesta 12 Jlidža 71210 Telefon: 033 775-600 Faks: 033 637 - 862 E-mail: javne.nabavke@opcinailidza.ba web stranica: www.opcinailidza.ba

Kontakt osoba: Almedin Muratović Telefon: : 033 775-682 Faks: 033 637 862,

e-mail: javne.nabavke@opcinailidza.ba

 

2.         Predmet nabavke

2.1       Predmet javne nabavke je JN 02/21 „Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine llidža za pe*iod do 31.03.2021. .- .godine"

2.2       Oznaka i naziv iz JRJN: 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima

55520000-1 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)

 

2.3       Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.560,00 KM bez PDV-a.

2.4       Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.03.2021.godine

2.5       Račun ili faktura za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

2.6       Ugovorni organ će u skladu sa članom 4 stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu.

 

3.         Kriterij dodjele ugovora

3.1 Nije primjereno.

 

4.         Priprema ponuda i dostavljanje ponuda.

4.1       Ugovroni organ će u periodu važenja ovog poziva po ukazanim potrebama od ponuđača zahtjevati dostavljanje ponuda.

4.2       Ponude se mogu dostaviti ugovornom organu putem pošte, fax-a ili e-maila. Ponudom se smatra svaki dokument iz kojeg je vidljiva jedinična cijena predmeta nabavke. Ponudom se smatra i cjenovnik pružaoca usluga.

 

5. Zaključivanje ugovora

Ugovorni organ će izbor ponude vršiti u svakom pojedinačnom slučaju potrebe za nabavke restoranskih usluga na osnovu dostavljene ponude cijeneći specifičnost i kvaltet ponude. Ugovori će se zaključivati po potrebi, do 31.03.2021.godine.

Zaključenim ugovorom će se smatrati ispostavljanje narudžbenice od strane ugovomog organa i računa, odnosno fakture od pružaoca usluge.

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 31.03. 2021.godine u 16,00 sati.

 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

 

https://www.opcinailidza.ba/uploads/files/shares/JAVNE_NABAVKE/2021/02.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: