Nabavka usluga dostavljanja pripremljene hrane (ketering) u 2020. godini

Datum objave: 27.01.2020. 14:00 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

poziv_nabavka_usluga_dostavljanja_hrane_pwl.pdf

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA DOSTAVLJANJA PRIPREMLJENE

HRANE U 2020. GODINI

 

1)      Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

 

2)      Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN):

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering) - 55520000-1 (usluge iz Aneksa II. dio B ZJN)

 

3)      Opis predmeta nabavke:

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering): posluživanje jela i pića u poslovnim prostorijama ugovornog organa.

Komunikacija između ugovomog organa i pružaoca usluga, koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i dr., obavljat će se pisanim putem (telefaks, e-mail i dr.). Razmjena podataka informativnog karaktera može se odvijati usmeno ili telefonski. Kao ponuda za predmetne usluge smatrat će se i službeni cjenovnik objavljen na web stranici ponuđača.

 

4)      Period na koji se zaključuje ugovor: Tokom 2020. godine

 

5)      Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga: 18.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)

 

6)      Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama: Kriterij će se utvrđivati u skladu s pojedinačnim potrebama ugovornog organa.

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

 

7)      Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

 

8)      Period važenja ponude: Do 31. 12. 2020. godine

 

9)      Način dostavljanja ponude: Putem pošte, telefaksa ili elektonski

 

10)   Adresa na koju seponuda dostavlja:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

Zmaja od Bosne 47b 71000 Sarajevo

Fax: 033/668-811 ili 033/721-428

Elektronska adresa: javne.nabavke@fba.ba

 

11)   Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora

 

12)   Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu smatrat će se ugovorom.

 

13)   Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31. 12. 2020. godine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, do 10:00 sati.

 

14)   Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Džan Šebić

Tel.: 033/721-502

Fax. 033/668-811

dzan.sebic@fba.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: