Nabavka usluga eksploatacije šumskih drvnih sortimenata za 2017. godinu u ŠG Konjuh

Datum objave: 27.06.2017. 11:40 / Izvor: Akta.ba, 26.06.2017.

DATUM : 21.06.2017 god.

BROJ PROTOKOLA: 6371/17

BROJ JAVNE NABAVKE: 6371 –A  II-06/17

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:    

Usluge eksploatacije šumskih drvnih sortimenata po redovnom planu i od sanitarnih sječa za 2017 godinu u ŠG Konjuh.

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

Redni broj LOT-a

Opis usluga

Obim usluga

1

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 40 Gornja Drinjača

150 m3

 

2

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 73/1 Gornja Drinjača

110 m3

 

3

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 77 Gornja Drinjača

160 m3

 

4

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 105 Gornja Drinjača

135 m3

 

5

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 15 Gornja Drinjača

100 m3

 

6

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 17 Gornja Drinjača

290 m3

 

7

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 34 Gornja Drinjača

220 m3

 

8

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 106/1 Gornja Drinjača

200 m3

 

9

Sanitarna sječa ,primicanje,izvoz drvnih sortimenata u šumariji Gornja Drinjača,odjel 22

 

3.686 m3

 

10

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 24 Srednja Drinjača

150 m3

 

11

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 25 Srednja Drinjača

130 m3

 

12

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 54 Srednja Drinjača

50 m3

 

13

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 56 Srednja Drinjača

150 m3

 

14

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 4 Srednja Drinjača

110 m3

 

15

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 13Srednja Drinjača

104 m3

 

16

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 18 Srednja Drinjača

50 m3

 

17

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 51 Srednja Drinjača

140 m3

 

18

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 53 Srednja Drinjača

123 m3

 

19

Iznos cijepanih dvnih sortimenata na tvrdi put u odjelu 142 Gostelja

180 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procijenjena vrijednost bez PDV je :

LOT 1 – 3.900,00 KM                       

LOT 2 – 2.552,00 KM                    

LOT 3 – 3.120,00 KM                     

LOT 5 – 1.950,00 KM                     

LOT 6 – 6.728,00 KM                    

LOT 7 – 4.136,00 KM                    

LOT 8 – 4.100,00 KM                                                                          

LOT 9 – 101.365,00 KM              

LOT 10 – 3.345,00 KM                  

LOT 11 – 2.899,00 KM                  

LOT 12 – 925,00 KM                     

LOT 13 – 3.150,00 KM                  

LOT 14 – 2.068,00 KM          

LOT 15 – 1.658,80 KM  

LOT 16 – 870,00 KM

LOT 17 – 3.850,00 KM

LOT 18 – 2.312,40 KM

LOT 19 – 3.960,00 KM                

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je po projektu za izvršenje usluga,odnosno mjesečnoj dinamici iz projekta za izvođenje usluga.

1.4 Mjesto izvršenja usluga su šumarije ŠG Konjuh.    

1.5 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

1.6 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio  ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati     podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa  trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj  ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o  elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će  obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje  razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s  podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je  dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

1.7 Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,    ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. Stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 3  mjeseca  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Upotrebna dozvola sredstava za rad izdata od akreditovanog instituta (za motorne pile i  traktore koji su navedeni u specifikaciji sredstava za rad) – za LOT 9  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

4. Uvjerenje o brojnom i zdravstvenom stanju konja,ne starije od mjesec dana. (original ili  ovjerena kopija)

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH  (ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o  odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata ne starije  od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz  Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. Stav (1) tačka c) Zakona, u  svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH dužan je  dostaviti slijedeće dokaze:

a)potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je  registrovan u smislu tačke 2 (relevantni dokaz o registraciji-original ili ovjerena kopija,ne  starija od 3 mjeseca

b)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i  zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

6. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: JP „ Šume Tuzlanskog kantona „ dd Kladanj Ul. Fadila Kurtagića br.1, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga eksploatacije šumskih drvnih sortimenata po redovnom planu i od sanitarne sječe za 2017 g. u ŠG Konjuh Kladanj – navesti broj LOT-a  – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 06.07.2017. godine do 09:00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 06.07.2017. godine u 09:15 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. Fadila Kurtagića br.1 Kladanj.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije 05.07.2017. godine i to na slijedeći način:

u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte ili preuzimanjem na web stranici ugovornog organa.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 05.07.2017.godine, lično ili dostavljanjem pisma na faks broj: 035/621-075.

Kontakt osoba je Mirza Rustemović koju možete dobiti putem tel. 035/621-282.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

v.d Direktor

Omazić Kadrija dipl.ing.šum.

       

                                                         

Tenderska dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: