Nabavka usluga fizičke i tehničke zaštite za potrebe Općine Maglaj

Datum objave: 14.07.2017. 12:51 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Općina Maglaj

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-05-12-1610-1/17

Maglaj, 11.07.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POS TUPKU DODJELE UGOVORA ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a

 

Predmet nabavke: Usluge fizičke i tehničke zaštite za potrebe

 

1. OPŠTI PODACI

1) Naziv i adresa ugovornog organa: Općina Maglaj (u nastavku: ugovorni organ).

2) Identifikacioni broj ugovornog organa: 4218294800000.

3) Telefon, fax, internet adresa:

Telefon: 032 609 550,

Fax.: 032 609 551,

E-mail opcina@maglaj.ba

web stranica: www.maglaj.ba

4) Imena osoba u ugovornom organu zaduženih za kontakt: Ramiza Šišić, tel. 032 609 674, e-mail: ramiza.sisic@maglaj.ba  ili Adi Spahić, tel. 032 609 587, e-mail adi.spahic@maglaj.ba

5) Za provođenje predmetne nabavke ugovorni organ je odabrao postupak dodjele ugovora u skladu s Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) - „Usluge fizičke i tehničke zaštite", na koje se primjenjuje poseban režim u skladu s članom 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u nastavku: Zakon), uz objavljivanje poziva za dostavljanje ponuda za nabavku predmetnih usluga na internetskoj stranici Općine Maglaj: www.maglaj.ba.

 

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 Opis predmeta javne nabavke, uz navođenje oznake i naziva iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke/JRJN Predmet ovog postupka su zaštitarske usluge:

A Usluge fizičke zaštite osoba i imovine - fizičko osiguranje poslovnih prostorija ugovornog organa u Maglaju, ulica Viteška br. 4;

B Usluge tehničke zaštite - usluge centralnog dojavnog sistema - alarmno povezivanje na dojavni centar zaštitarske agencije poslovnih prostorija ugovornog organa u Maglaju, ulica Viteška br. 4; u skladu s traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovom Pozivu za dostavljanje ponude (u nastavku: Poziv).

• JRJN oznaka predmeta nabavke: 79700000-1 - Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti. Predmet nabavke i količina predmeta nabavke pobliže su određeni u tehničkoj specifikaciji, koja se nalazi u prilogu 1 ovog Poziva.

• Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): 11.111,11 KM.

• Period na koji se zaključuje ugovor: 12 mjeseci.

• Količine su određene okvirno, pa su moguća manja odstupanja u odnosu na količine usluga koje će biti stvarno nabavljene temeljem ugovora, koji će ugovorni organ sklopiti s najuspješnijim ponuđačem.

• Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

3.1. Lična sposobnost - član 45. Zakona

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokaz:

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Izjavu, koja je prilog ovom Pozivu. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

3.1.1. Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) Zakona):

Napominje se da će se ponuda odbiti ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka ovog postupka, koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

3.1.2. Obaveze odabranog ponuđača

Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova definisanih tačkom 3.1. ovog Poziva. Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (organ uprave ili notar) i ne mogu biti stariji od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za dostavljanje ponuda. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. stav (1) Zakona.

3.2 Sposobnost obavljnja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeće uslove sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

• da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke,

• da ima dozvolu za rad izdanu od strane nadležnog organa.

Dokazi:

Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

- aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (original ili ovjerena kopija),

- potvrda ili uvjerenje nadležnog organa da ponuđač ima važeću dozvolu za rad (original ili ovjerena kopija).

3.3. Ekonomska i finanasijska sposobnost - član 47. Zakona

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeći uslov ekonomske i finanasijske sposobnosti i to:

• mora biti osiguran kod ovlašetene osiguravajuće kuće za pokriće od odgovornosti za realizaciju predmetnog ugovora u slučaju nastanka štete naručiocu prilikom vršenja usluga - osiguranje od opće odgovornosti prema trećim osobama, a u skladu sa zakonskim uslovima, koje glasi za osiguranje od odgovornosti za posao koji će ponuđač obaviti prema predmetnom ugovoru i u vrijednosti najmanje prema vrijednosti zaključenog ugovora.

Dokaz:

Važeća polica osiguranja od opće odgovornosti prema trećim osobama, a u skladu sa zakonskim uslovima, za ponuđeni ugovor i u vrijednosti najmanje u vrijednosti ponuđenog ugovora, original ili ovjerena kopija (organ uprave ili notar).

3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost - član 50 Zakona

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeći uslov tehničke i profesionalne sposobnost i to:

• mora posjedovati uspješno iskustvo u realizaciji usluga iz premeta javne nabavke. Dokaz:

Spisak izvršenih ugovora, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci, o uspješnoj realizaciji dva (2) po karakteru i kompleksnosti jednaka/slična ugovora.

3.5. Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije - član 52. Zakona

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke na ponuđača se ne smiju odnositi slučajevi navedeni u članu 52. Zakona.

Dokaz:

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i popunjenu i ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar) posebnu Pismenu izjavu iz člana 52. stav (2) Zakona da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci, a koja je prilog ovom Pozivu. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

 

4. PODACI O PONUDI

4.1 Sadržaj ponude

a) popunjen obrazac za cijenu ponude,

b) dokazi o ispunjenosti uslova iz člana: 45., 46., 47. i 50. Zakona u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva.

4.2 Način izrade ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Pozivu. Ponude koje nisu u skladu sa ovim Pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

4.3 Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa navedenu u Pozivu. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa ugovornog organa,

b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c) evidencijski broj nabavke,

d) naziv predmeta nabavke,

e) naznaka "ne otvaraj".

4.4 Način određivanja cijene ponude - kriterij za dodjelu ugovora

Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama KM. U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude. Ponuđač je dužan u obrascu za cijenu ponude navesti ponuđenu jediničnu cijenu usluge. Cijena usluga koje su predmet ugovora je fiksna i ne može se mijenjati tokom trajanja ugovora.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniža cijena.

4.5 Period važenja ponude

Ponude moraju važiti najmanje 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u Pozivu.

4.6 Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda - rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavlja u jednom primjerku - originalu na sljedeću adresu:

Općina Maglaj, ulica Viteška br. 4, 74 250 Maglaj.

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 26.07. 2017. godine u 13:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene dobavljaču neotvorene. Javno otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda ja dana 26.07.2017. godine u 13,15 sati.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta -ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći predstavnik može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kakvih pravnih radnji u ime ponuđača.

 

5. OSTALI PODACI

5.1 Vođenje pregovora

Ne predvida se vođenje pregovora, te su ponuđači dužni dostavili konačne ponude.

5.2 Pravna zaštita ponuđača

Postupak pravne zaštite ponuđača provodit će se u skladu s odredbama zakona žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj Ibnni direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom zakona. Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. zakona.

5.3. Obavještenje o rezultatima postupka

Svi ponuđači bit će obaviješteni o rezultatima postupka nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabavke te odluka o kome će se objavili na web stranici ugovornog organa.

 

6. KOMUNIKACIJA

6.1. Cjelokupna komunikaciju i razmjena informacija (korespodencija) između Ugovornog organa i dobavljaču treba se voditi u pisanoj formi, nu način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u lenderskoj dokumentaciji.

6.2. Posebno, komunikaciju i ruzmjenu informaciju će se vršili putem faxa ili e-mail poruku, uz obavezu da se istu proslijedi i poštom prije isteku roku utvrđenog za dostavu informacije, odnosno ponude.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: