Nabavka usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća

Datum objave: 17.02.2021. 12:10 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2021.

JP„SARAJEVO” d.o.o.

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

Predmet

Nabavka usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća

 

Vrsta postupka

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama

JP„SARAJEVO” d.o.o.

Broj tenderske dokumentacije: 02-05-196/21

Sarajevo, februar 2021. godine

 

JP „SARAJEVO“ d.o.o.

Broj: 02-05-196/21

Predmet: Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama za nabavku usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća.

 

Poštovani,

u ime JP „SARAJEVO “d.o.o. pozivamo Vas da dostavite ponude u postupku Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama za nabavku usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik BIH br. 39/14) podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

1. OPĆI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1. Predmetnu nabavku provodi JP „SARAJEVO“ d.o.o.

Javno preduzeće „SARAJEVO“ d.o.o.

Adresa: Brodac broj 1, 71000 Sarajevo

ID broj: 4202276050008

Telefon: +387 33 29 28 52

Fax: +387 33 29 29 68

Web adresa: www.jpsarajevo.ba

 

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Hikmet Gagula

Telefon: +387 33 292 824

Fax: +387 33 292 888

e-mail: hikmet.gagula@jpsarajevo.ba

 

1.3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoje privredni subjekti s kojima JP „SARAJEVO“ d.o.o. ne smije sklapati ugovore/okvirne sporazume o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača odabranog ponuđača).

 

1.4. Redni broj nabavke: 26

Broj nabavke: 02-05-196/21

Broj predhodnog informativnog obavještenja (ukoliko je objavljeno) NE.

 

2. PREDMET NABAVKE

Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća, a na osnovu potreba ugovornog organa predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2021. godinu.

Podjela na lotove: NE.

2.1. Specifikacija za usluge fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća data je u Aneksu 2.

2.2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki usluga za 2021. godinu je broj – 26.

2.3. Oznaka i naziv iz JRN: 79710000-4.

2.4. Procjenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 30.200,00 KM (slovima: tridesethiljadadvijestotine).

2.5. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Ugovor o javnoj nabavci usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća putem Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

2.6. Ugovor se zaključuje sa jednim odabranim ponuđačem na period od 12 (dvanaest) mjeseci ili do utroška predviđenih sredstava.

2.7. Mjesto izvršenja usluga: U objektima preduzeća.

2.8. Rok i način plaćanja: Plaćanje se vrši nakon isteka roka od 30 dana, računajući od datuma ispostave fakture za izvršenu predmetnu nabavku.

 

3. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH UVJETA

3.1. Uvjeti za kvalifikaciju

U skladu sa članom 45.–50. Zakona ponuđač treba ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da nema smetnji za njegovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;

b) da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, prema članu 46. Zakona;

3.2. U svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. Zakona) ponuđač je dužan dokazati da:

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

d) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Ponuđač, u svrhu dokazivanja uvjeta iz tačke 3.2. od a) do d) ove TD, dužan je dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu iz Aneksa 4 ove TD. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran – dostaviti uvjerenje Suda BiH i Suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

- Uz naprijed navedenu potvrdu dostaviti Listu osiguranih lica za obveznika.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne/ih institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi, koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač, moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže ovom TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uvjete u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ će odbiti ponudu, ako na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

3.3. U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač treba biti registriran u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabavke djelatnosti iz koje je predmet ove nabavke.

Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 46. Zakona, dužan je dostaviti:

a) aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

3.4. U slučaju da se u ponudi ne dostave gore navedeni dokazi (dokumenti) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uvjeta za kvalifikaciju.

 

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

4.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz TD. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst TD.

Ponuda mora obavezno da sadrži sljedeće elemente: a) obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 1),

b) obrazac za cijenu ponude (Aneks 2),

c) spisak povjerljivih informacija (Aneks 3)

d) izjavu o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. Zakona (Aneks 4),

e) aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenja nadležnog organa (original ili ovjerena kopija), f) izjavu iz člana 52. Zakona ( Aneks 5),

g) potpisan prijedlog ugovora (Aneks 6),

h) izjavu o prihvatanju općih i posebnih odredbi TD (Aneks 7).

4.2. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u TD, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i TD. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu na kojoj će čitko napisati: „ORIGINAL PONUDA“ i jednu kopiju ponude na kojoj će čitko napisati: „KOPIJA PONUDE“. Original i kopija ponude trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

Javno preduzeće „SARAJEVO“d.o.o. Adresa: Brodac 1 (Vijećnica)

71000 Sarajevo

Ponuda za nabavku usluga na fizičko - tehničke zaštite u objektima preduzeća - NE OTVARATI.

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio počinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je obezbijeđen kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

4.3. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda.

Nije dozvoljeno dostavljanje alternativne ponude.

4.4. Obrazac za cijenu ponude.

Obrazac za cijenu ponude je dat u Aneksu 2 ove TD.

Ponuđač u obrascu za cijenu ponude upisuje svoju ponuđenu cijenu. Ponuđena cijena se ne može mijenjati u toku trajanja ugovora.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani za stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

4.5. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude. Cijena ponude piše se brojevima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV- a, upisuje 0,00. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje cijena ponude sa uključenim popustom + PDV.

4.6. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

4.7. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

4.8. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4.9. Period važenja ponude

Ponude moraju važiti 60 (šezdeset) dana, računajući period od isteka roka za podnošenje ponuda. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u TD. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u TD. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u TD, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. Stav Zakona.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

4.10. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ u svrhu poređenja ponuda primjenit će preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana.

U cilju dokazivanja preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su obavezni dostaviti Izjavu da potpadaju pod preferencijalni tretman domaćeg. U slučaju izražene sumnje u izjavu ugovorni organ zadržava pravo provjere iste tako što može zahtijevati dostavljanje potvrde Vanjskotrgovinske komore BIH.

 

5. OSTALE ODREDBE

5.1. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u tački 4.2. ove TD na slijedeću adresu:

JP “SARAJEVO” d.o.o.

Brodac 1 (Vijećnica)

71000 Sarajevo

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 02.03.2021. godine (utorak) u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

5.2. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 02.03.2021. godine (utorak) u 10:30 sati u prostorijama JP „SARAJEVO“ d.o.o., Brodac 1, soba 270 A, 71000 Sarajevo, u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. Ovlašteni predstavnici ponuđača moraju posjedovati pismeno ovlaštenje iz kojeg se jasno može utvrditi sljedeće: naziv i adresa ponuđača, davalac ovlaštenja, datum davanja ovlaštenja. Kopija zapisnika o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponuđačima odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

5.3. Prijedlog ugovora ili osnovni elementi ugovora

Sastavni dio ove TD je Prijedlog ugovora (Aneks 6) u koji su uneseni svi elementi iz TD. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Prijedlog ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Prijedloga ugovora.

5.4. Ocjena ponuda

Sve ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i uvjetima iz ove TD će se odbiti. Nakon ocjene ponuda, ugovorni organ će sačiniti zapisnik o ocjeni ponuda.

5.5. Zabrana pregovaranja

Sa ponuđačima ugovorni organ neće obavljati nikakve pregovore u vezi sa njihovim ponudama, već će dostavljene ponude smatrati konačnim ponudama. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasni svoju ponudu, u određenom roku, s tim da ne unosi bilo kakve promjene u ponudu.

5.6. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

5.7. Ispravke grešaka i propusta

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u skladu sa članom 17.Uputstva.

5.8. Zaključivanje ugovora

Ugovor se zaključuje sa jednim odabranim ponuđačem na period od 12 (dvanaest) mjeseci ili do utroška predviđenih sredstava.

Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač prihvata prijedlog ugovora i zaključuje ugovor u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

Ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač:

a) propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz čl. 45. Zakona, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi ugovorni organ;

b) propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uvjet za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan pribaviti u skladu s propisima u Bosni i Hercegovini;

c) u pisanoj formi odbije dodjelu ugovor;

d) propusti potpisati ugovor u roku koji mu je odredio ugovorni organ;

e) odbije zaključiti ugovor pod uvjetima navedenim u TD i ponudi koju je dostavio.

5.9. Izjava ponuđača da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci:

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene Izjave je dat u Aneksu 5 ove TD i čini njen sastavni dio.

5.10. Razlozi za odbacivanje ponude

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uvjeta iz čl. 45. do 50. Zakona. U skladu sa članom 52. stav (7) Zakona ponuda ponuđača ili grupe ponuđača koji su direktno ili indirektno učestvovali u pripremi postupka javne nabavke bit će odbačena.

Ugovorni organ može pozvati ponuđače da u roku od 3 (tri) dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu s čl. 45. do 50. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, u cilju otklanjanja formalnih nedostatka dokumenata.

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko nastupi jedan ili više slučajeva navedenih u članu 68. stav (4) Zakona.

5.11. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

5.12. Rok za donošenje odluke o izboru ili poništenju

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana isteka važenja ponuda.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

5.13. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u nakon isteka roka od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture za realiziranu narudžbenicu, na žiroračun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Trošak ponude i preuzimanje TD

Tenderska dokumentacija je objavljena na web stranici ugovornog organa odakle je mogu preuzeti svi ponuđači zainteresirani za predmetnu nabavku. Tenderska dokumentacija je istovremeno sa objavljivanjem na web stranici upućena na adrese tri ponuđača koji mogu izvršiti zahtijevane usluge.

6.2. Ispravka i/ili izmjena TD, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti TD. O svim izmjenama TD dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli TD, na način naveden u tački 6.1. ove TD.

U slučaju da je izmjena TD takve prirode da će priprema ponude zahtijevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 (sedam) dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavijestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli TD na način iz tačke 6.1. ove TD, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana, prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

6.3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

c) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

d) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga, ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

e) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu s članom 45. stav (2) Zakona, kao i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim, popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 3 ove TD. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova po kojem su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

6.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 4.2. ove TD, i to:

JP “SARAJEVO” d.o.o. Brodac 1 (Vijećnica) 71000 Sarajevo

“Ponuda za nabavku usluga fizičko – tehničke zaštite u objektima preduzeća - IZMJENA/DOPUNA PONUDE - NE OTVARAJ“.

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača.

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

6.5. Poništenje postupka

U skladu sa članom 69. stav (2) Zakona, ugovorni organ je obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da:

a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku;

b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

c) cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

6.6. Rok za dostavu dokaza

Ukoliko podnesena ponuda bude ocijenjena kao prihvatljiva, ugovorni organ će obavijestiti sve ponuđače o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima nabavke, dostavi dokaze o kvalifikovanosti (u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Ukoliko izabrani ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi na uvid originale ili ovjerene kopije traženih dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Dokazi o kvalifikovanosti (u originalu ili ovjerenoj kopiji) ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

6.7. Pouka o pravnom lijeku

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u pismenoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa odredbama člana 99. i člana 101. Zakona.

 

Aneksi:

1. Obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 1),

2. Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2),

3. Povjerljive informacije (Aneks 3),

4. Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. Zakona (Aneks 4),

5. Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 52. Zakona (Aneks 5),

6. Prijedlog ugovora (Aneks 6)

7. Izjava o prihvatanju općih i posebnih uvjeta TD (Aneks 7)

 

Direktor JP “SARAJEVO“ d.o.o.

Ensar Eminović

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: