Nabavka usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini za potrebe policije Brčko Distrikta BiH

Datum objave: 28.01.2020. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

Broj predmeta: 13-000165/20

Datum:27.01.2020. godine Brčko

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16), i Posebne Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14.04.1-13-141/20 od 24.01.2020.godine Pododjeljenje za javne nabavke za potrebe Policije Brčko distrikta BiH objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA NABAVКU USLUGA HOTELSКOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za uslugu hotelskog smještaja zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2020.godine

 

1 .Ugovorni organ:

Vlada Brčko distrikta BiH

Bulevar mira broj 1

76100 Brčko

2.0pis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

• USLUGE HOTELSКOG SMJEŠTAJA U BIH I INOSTRANSTVU U 2020. GODINI ZA POTREBE POLICIJE BRČКO DISTRIКTA BIH

JRJN: 55110000 - 4 (Usluge hotelskog smještaja)

Tehnička specifikacija: Noćenje u jednokrevetnoj sobi sa doručkom, smještaj na bazi polupansiona i smještaj na bazi punog pansiona sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

• 10.000,00 КM (bez PDV-a)

4.Način dostavljanja ponude:

• PUTEM POŠTE, FAXA, ELEКTRONSКI (e-mail) 

5. Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Adresa: Bulevar mira broj: 1

76100 Brčko Faks: 049/240-728

e-mail: fatima.henjakovic@bdcentral.net

6.Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

•USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUКCESIVNO, PREMA POTREBI U TOКU 2020.GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM, OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLJAČA.

7.Кrajnji rok za dostavu ponuda:

•31.12.2020. u 12.00 SATI

b.Кontakt - osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

•Fatima Henjaković,

049/240-728,

e-mail: fatima.henjakovic@bdcentral.net  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: