Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe realizacije redovnih i posebnih programskih aktivnosti Republičkog sekretarijata za raselјena lica i migracije u 2020. godini

Datum objave: 27.01.2020. 14:16 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

Republika Srpska

VLADA

 

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE

 

Broj26.04-404-42/20 Banja Luka,

 

24-01-2020

 

POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA POTREBE REALIZACIJE REDOVNIH I POSEBNIH PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA RASELjENA LICA I MIGRACIJE 10/20-S

 

POSTUPAK DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B

 

Januar 2020. Godine

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH» br. 39/14, 90/14 i 103/14), u dalјem tekstu: Zakon, i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH» br. 66/16), pozivamo Vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavlјenje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe realizacije redovnih i posebnih programskih aktivnosti Republičkog sekretarijata za raselјena lica i migracije u 2020. godini. Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su na snazi i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

1. OPŠTI PODACI

 

1.1 Podaci o ugovornom organu

Naziv i adresa ugovornog organa: Republički sekretarijat za raselјena lica i migracije

Adresa: Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka

IDB/JIB ugovornog organa: 4401013650003

Telefon: 051/338-784

Faks: 051/338-971

E-mail: b.simic@mirl.vladars.net

web adresa:  www.vladars.net

 

2.            KONTAKT INFORMACIJE

2.1 /1ica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Simić Bogić

Adresa: Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka

Telefon: 051/338-784

Faks: 051/338-971

E-mail: b.simic@mirl.vladars.net

 

3.            PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1          Javna nabavka će se izvršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

3.2          Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 10/20-S.

3.3          Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavci usluga

3.4          Predmet javne nabavke: „Usluge hotelskog smještaja za potrebe realizacije redovnih i posebnih programskih aktivnosti Republičkog sekretarijata za raselјena lica i migracije u 2020. godini, 10/20-S"

3.5          Procijenjena, ukupna, vrijednost nabavke (bez PDV-a): 6.000,00 KM.

3.6          Nije predviđeno zaklјučivanje okvirnog sporazuma.

3.7          Oznaka i naziv iz JRJN: 55110000-4 Hotelske usluge, 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom.

 

4.            POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLjUČENIH IZ POSTUPKA NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

 

4.1 Popis privrednih subjekata, sačinjen na temelјu internog akta ugovornog organa (Napomena za ugovorni organ: ugovorni organ je obavezan donijeti ovaj interni ait u smislu člana 52. Zakona), koji su isklјučeni iz postupaka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama (u dalјem tekstu: Zakon):

 

- Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjeiti, koji se u planiranom postupku javne nabavke ugovornog organa, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) Zakona.

 

5.            PERIOD NA KOJI SE ZAKLjUČUJE UGOVOR

 

5.1 Zaklјučivaće se više jednokratnih ugovora tokom 2020. godine. Krajnji rok završetka javne nabavke je 31.12.2020. godine.

 

6.            USLOVI ZA KVALIFIKACIJU/ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNITI

 

6.1 Uslovi za kvalifikaciju: Privredni subjekti registrovani za obavlјanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke i priznati od strane nadležne institucije.

 

7.            PERIOD VAŽENјA PONUDE

 

7.1 Period važenja ponude: do 31.12.2020. godine.

 

8.            ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLjANјEM PONUDE

 

8.1. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se dostavlјa putem pošte, faksa ili elektronski, na adresu ugovornog organa.

 

9. DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENјE PREGOVORA

 

9.1. Datum i vrijeme provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno: Nema pregovora.

 

10.          GARANCIJE

10.1. Vrsta i vrijednost garancije za ozbilјnost ponude ili uredno izvršenje ugovora ukoliko su one predviđene: Nema zahtjeva za garanciju.

 

11.          KRAJNјI ROK ZA DOSTAVU PONUDE

11.1. Krajnji rok za dostavu ponude (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2020. godine, u 12.00 časova

 

Republički sekretarijat za raselјena lica i migracije, Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka;

web adresa:  www.vladars.net

 

12. DODATNE INFORMACIJE

 

12.1. Webadresa ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena): Nije predviđena dodatna dokumentacija.

 

Ministar

Mario Aćić

 

Poziv%20za%20dostavu%20ponuda%20za%20nabavku%20usluga%20seminara%20i%20strucnog%20usavrsavanja%2013-20-S_259605491.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: