Nabavka usluga ispitivanja i sanacije gromobranske i instalacije uzemljenja na objektima MO i OS BiH u 2020.godini