Nabavka usluga istraživanja tržišta

Datum objave: 08.02.2021. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

Sarajevo, 08.02.2021

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA PRUŽANJE USLUGA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

 

 

  1. NARUČILAC USLUGE

R&S d.o.o. Sarajevo

Igmanska bb

71 320 Vogošća

ID broj: 4200056290005

Telefon: +387 33 476 380

Fax: +387 33 476 390

Email: ris@ris.ba

 

KONTAKT OSOBA:

Merima Habul

Email: merima.habul@ris.ba

 

Kompanija R&S d.o.o. Sarajevo je jedan od vodećih uvoznika i distributera kancelarijskog materijala, uredskog namještaja, promo materijala, IT opreme i sredstava za čišćenje u Bosni i Hercegovini. Vodeći se sloganom "Olakšava posao", kompanija svim klijentima pruža mogućnost da sve potrebno za kancelariju i obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti nabave na samo jednom mjestu. Više informacija o kompaniji možete pronaći na web stranici: www.ris.ba

 

  1. OPIS I KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Usluga istraživanja tržišta

Naša kompanija uspješno posluje na tržištu Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina. Istraživanje zadovoljstva klijenata se treba sprovesti u pogledu usluga koje pružamo, proizvoda koje imamo u ponudi te generalnog zadovoljstva klijenata u pogledu saradnje s nama.

Potrebno je uraditi dvije detaljne analize:

  1. Kvalitativni pristup (dubinski intervju) koji će obuhvatiti 15 ispitanika i pružiti detaljniji uvid u potrebe klijenta, percepciju o firmi, kategorijama, načinu donošenja kupovnih odluka, zadovoljstvo B2B klijenata cjelokupnom saradnjom i lojalnosti.
  2. Kvantitativni pristup koji će obuhvatiti 300 ispitanika na području cijele Bosne i Hercegovine iz privatnog i javnog sektora i biti realizovan telefonskim anketiranjem u trajanju do 15 minuta.  Ovaj pristup treba dati informacije o mišljenju i zadovoljstvu B2B klijenata svim oblastima te odrediti poziciju u odnosu na konkurenciju. Repreznetativan uzorak će se kreirati na osnovu baze koju dostavimo odabranom ponuđaču.

Da bi se na najadekvatniji način realizovalo istraživanje tržišta, Naručilac će održati edukaciju Izvršiocu kako bi se na što bolji način implementirali koraci koji budu navedeni u Ponudi.

3. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja u elektronskom formatu na e-mail adresu kontakt osobe: Merima Habul (merima.habul@ris.ba), najkasnije do 21.02.2021. do 12:00 sati.

4. ROK I MJESTO IZVRŠENJA USLUGA

Rok za izvršenje traženih usluga je 6 mjeseci od datuma kad je odabrani izvršilac usluga potpisao ugovor o nabavi.

Mjesto izvršenja usluga je mjesto koje dogovore naručilac i odabrani izvršilac usluga.

5. ROK I UVJETI PLAĆANJA

Temelj za plaćanje za izvršenje usluga iz člana 2. je račun pružioca usluge. Naručilac usluge izvršit će plaćanje po primitku računa od strane pružaoca usluge u roku od 30 dana.

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

7. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje i dostavlja na bosanskom jeziku (moguće je navesti pojmove, nazive projekata ili sl. na stranom jeziku).

8. CIJENA PONUDE

Ponudilac dostavlja ponudu s cijenom u markama bez PDV-a (BAM). Cijena ponude piše se brojkama. Cijena sadrži u sebi sve troškove i popuste.

Ako Ponudilac nije u PDV sistemu, potrebno je to naglasiti.

9. ROK VALJANOSTI PONUDE

Ponuda je valjana 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Naručilac će Odluku o odabiru donijeti i poslati u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Odluka o odabiru bit će poslana svim ponudiocima koji su dostavili ponudu.

11.  ZAŠTITA PRAVA

Naručilac zadržava pravo da poništi poziv za dostavu ponuda u bilo kojoj fazi postupka, izmjeni kriterije poziva, ne izabere niti jednog od prijavljenih ponuđača i oslobođen je troškova i odgovornosti u slučaju istog postupanja.

Naručilac će sa izabranim dobavljačem potpisati ugovor kojim će se definisati uslovi nabavke, kao i ugovorna kazna za slučaj kašnjenja u isporuci usluge.

12. POTPIS UGOVORA

Unutar 7 dana od dana primitka ugovora potpisanog od strane naručioca usluge, izabrani ponudilac mora potpisati, ovjeriti vratiti ugovor naručiocu usluge.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: