Nabavka usluga izbora društva za reviziju finansijskih izvještaja za godine koje završavaju 31. decembra 2017., 2018. i 2019.

Datum objave: 01.07.2017. 08:56 / Izvor: Dnevni Avaz, 01.07.2017.

 

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

 

objavljuje

 

 

Javni oglas o prikupljanju ponuda za izbor društva za reviziju

finansijskih izvještaja za godine koje završavaju 31. decembra 2017.2018. i 2019.

 

PREDMET:

Revizija finansijskih izvještaja PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO za godine koje završavaju 31. decembra 2017.2018. i 2019. u skladu sa Zakonom o bankama F BiH, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i drugim pozitivnim propisima uz davanje mišljenja da li finansijski izvještaji daju potpuno, tačan i vjerodostojan pregled finansijskog stanja Banke. Revizija procedura za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na dan 31. decembar za 2017. 2018. i 2019. godinu.

 

USLOVI UČEŠĆA

Javni oglas je otvoren, pod jednakim uslovima za regisrovana društva za reviziju koja ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti. Učesnici javnog oglasa moraju, prilikom dostave dokumentacije, uključiti i istorijat društva za reviziju, iz kojeg se vidi njihovo iskustvo i sposobnost u pogledu revizije banaka sa posebnim dostavljanjem podataka o iskustvu lica koje će rukovoditi revizijom, kopije licenci za revizora, kao i dokaz da u slučaju izbora društva za reviziju ne postoje smetnje iz člana 119. Zakona o bankama F BiH. Učesnici javnog oglasa su dužni u ponudi opisati revizorsku metodologiju, koju namjeravaju da primjene, prilikom obavljanja revizije navedene u predmetu ovog javnog oglasa, dinamiku obavljanja revizije, cijenu revizije i uslove plaćanja. Banka će kod ocjene izbora najpovoljnijeg ponuđača naročito cijeniti: reference, cijenu, rokove izvođenja revizije i uslove plaćanja.

 

PODNOŠENJE PONUDA:

Ponudu kovertirati i zapečatiti, sa napomenom „PONUDA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA"-ne otvaraj, na adresu:

 

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

71000 Sarajevo, Ul. Obala Kulina bana broj 18

 

Ponude se dostavljaju na protokol Banke svaki radni dan do 16,00 sati na navedenoj adresi do 07.07.2017. godine

 

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

Banka zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi javni oglas ili odbije ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora i da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti ima obavezu objašnjenja razloga takve odluke.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033/278-525 ili putem e-maila-a info@pbs.ba sa napomenom „Ponuda za reviziju finansijskih izvještaja".

 

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO

d.d. SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: