Nabavka usluga izbora najpovoljnije turističke agencije, kao ponuđača za izvođenje ekskurzije učenika trećih i četvrtih razreda

Datum objave: 04.01.2020. 08:15 / Izvor: EuroBlic, 04.01.2020.

JU TEHNIČKA ŠKOLA

KOSOVKE DJEVOJKE 18

GRADIŠKA

Tel: 051/813 711

Broj: 14/2020

Datum: 03.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 14. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta (Službeni glasnik Republike Srpske broj 19/10, 82/11 i 31/15) direktor Škole raspisuje

 

KONKURS

za izbor najpovoljnije turističke agencije, kao ponuđača za izvođenje ekskurzije učenika trećih i četvrtih razreda

 

1. PLAN I PROGRAM EKSKURZIJE

1.1. Plan izvođenja ekskurzije

Planirana destinacija za ekskurziju učenika trećih i četvrtih razreda je Italija. Navedena ekskurzija će se realizovati u septembru 2020. godine u trajanju od 7 dana.

Plan izvođenja, program putovanja, cilj i sadržaj ekskurzije, kao i kriterijumi za dodjelu ugovora nalaze se u sekretarijatu škole.

 

2. USLOVI UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

Da bi ostvarili pravo učešća na Konkursu, turistička agencija mora dostaviti sledeće dokaze: Naziv i tačna adresa ponuđača; Rješenje o upisu u sudski registar;

Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za vršenje djelatnosti;

Licencu za organizaciju putovanja izdatu od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske;

Referentnu listu sa brojem organizovanih ekskurzija ekvivalentu predmetu nabavke za prethodnu godinu. Ekskurzije sa brojem noćenja koja odgovaraju predmetu nabavke (dokaz - ovjerene kopije ugovora sa školama uz izvještaj o realizovanoj ekskurziji); Uvjerenje o registraciji - JIB broj;

Uvjerenje o registraciji Uprave za indirektno oporezivanje - PIB broj; Dokaz o izmirenim poreskim obavezama:

• Uvjerenje Poreske uprave o izmirenju poreza i doprinosa sa danom 31.12.2019. godine;

• Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim poreskim obavezama sa danom 31.12.2019. godine;

Popis računa u poslovnim bankama iz jedinstvenog registra računa koji potvrđuje da nema blokiranih računa, pribavljen od APIF-a ne stariji od 2 mjeseca; Dokaz o vlastitim prevoznim kapacitetima ili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa prevozničkim organizacijama (osiguran pristup visokoturističkim autobusima sa dokazima o tehničkoj ispravnosti i starosti istih, usklađen sa brojme učenika); Dokaz da raspolaže sa osposobljenim  kadrovima,  zaposlenim  u turističkoj agenciji.najmanje dva lica.sa punim radnim vremenom od kojih jedno lice sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalentom, najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u agenciji ili na drugim poslovima u turizmu i znanjem najmanje jednog stranog jezika na nivou B2,C1 ili C2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEF), sa dokazom o plaćenim porezima i doprinosima zaključno sa 31.12.2019. godine. Dokaz da raspolaže osposobljenim kadrovima (turističkim vodičima); Dokaz o vlastitim objektima ili potpisan Ugovor sa ustanovama ili hotelima koji raspolažu odgovarajućim smještajnim kapacitetima (minimum 3 zvjezdice), uz obaveznu potvrdu iz Italije o rezervaciji smještaja (ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštenog predstavnika);

Dokaz o angažovanosti ljekarske pratnje (licenca doktora i izjava o angažovanosti za vrijeme trajanja ekskurzije);

Turistička agencija koja bude izabrana kao najpovoljnija u obavezi je da dostavi bankarsku garanciju u vrijednosti od 50% od ukupne vrijednosti posla (član 29a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o turizmu, Službeni Glasnik RS br. 67/13);

Napomena: Škola zadržava pravo da traži dopunu dokumentacije ako joj ista bude neophodna za realizaciju programa.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Prilikom dostavljanja ponuda turistička agencija, osim cijene aranžmana obavezno navodi:

- Opis usluga koje pruža;

- Opšte uslove putovanja i detaljan program putovanja;

- Odredbe o otkazu putovanja;

- Prava i obaveze putnika;

- Prava i obavaze agencije;

- Način obeštećenja putnika;

-Garancija za oslobađanje učenika od dodatnih uplata i

- Druge pogodnosti koje nudi agencija

Navedena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Prevoznik čije se usluge koriste, mora ispunjavati uslove propisane zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti prevoza i bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

Pravo učešća na konkursu imaju sve agencije uz prethodnu uplatu od 100,00 KM na žiro račun primaoca: trezora grada broj 5673231000064584, sa naznakom za vrstu prihoda 722591, opština 008 i budžetska organizacija 0815016 (dokaz - dostavljanje uplatnice uz ponudu).

 

4. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

- Visina cijene aranžmana;

- Kvalitet smještaja;

- Kvalitet prevoza;

- Uslovi i način plaćanja;

- Referentna lista.

 

5. PODNOŠENJE PONUDE

Kovertirane ponude sa naznakom „PONUDA ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJE UČENIKA TREĆIH I ČETVRTIH RAZREDA - NE OTVARAJ" predaju se kod sekretara škole ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic" Ponude koje ne sadrže sve tražene dokumente ili ne stignu u navedenom roku neće se razmatrati.

O rezultatima konkursa ponuđači će biti pismeno obavješteni. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: