Nabavka usluga izgradnje kapaciteta Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine, fokusirajući se na Četvrti željeznički paket

Datum objave: 15.02.2021. 10:06 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

Belgija-Bruxelles: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2021/S 027-065659

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

 

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European Union, represented by the European Commission
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: B-1049
Država: Belgija
E-pošta: delegation-bosnia-and-herzegovina-procurement@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7827
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Capacity Building of BiH Railways Regulatory Board Focusing on the Fourth Railway Package — Relaunch

 

Referentni broj: NEAR/SJJ/2021/EA-RP/0024
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60000000 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Provision of services related to capacity building of Bosnia and Herzegovina Railways Regulatory Board, focusing on the Fourth Railway Package.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60000000 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Bosnia and Herzegovina (Region IPA instrument).

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Capacity Building of BiH Railways Regulatory Board focusing on the Fourth Railway Package — Relaunch.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 4
Najveći broj: 8
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Instrument for pre-accession assistance for rural development.

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Subsequent to the initial contract resulting from the current tender procedure, new services or works consisting in the repetition of similar services or works, up to the estimated amount of 0, may be entrusted to the initial contractor by negotiated procedure without prior publication of a contract notice, provided the new services or works are in conformity with the same basic project.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

See internet address provided in section I.3).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Information to candidates and tenderers’.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

See internet address provided in section I.3).

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/03/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

 

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: General Court of the European Union
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

See internet address provided in section I.3).

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: