Nabavka usluga iznajmljivanja rovokopača

Datum objave: 17.07.2017. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-2-1182-3-325/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike 0,4m3≤Vk≤0,8m3 (kom. 1) (660 sati)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike 0,4m3≤Vk≤0,8m3 (kom. 1) (660 sati)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (660 sati)

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Eliminatorni uslov:
Uslovi plaćanja - minimalno 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da račun ponuđača nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za
dostavljanje ponuda
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje svih iskazanih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije
b) Da je ponuđač tehnički i kadrovski osposobljen za izvršenje usluga koje su predmet nabavke
c) Prihvatanje uslova da nakon stupanja ugovora na snagu i puštanja rovokopača u rad, predstavnici potpisnika
ugovora utvrde karakteristike istog pri probnom radu, koje će zapisnički ovjeriti

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.8.2017. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, Direkcija Društva, Sala br. 61

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).
Uslov za zaključivanje Okvirnog sporazuma:
Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu kojom se obavezuju da će, u slučaju da budu izabrani kao
najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana obavještenja ponuđača o rezultatima postupka, dostaviti:
- upotrebnu dozvolu (original ili ovjerenu kopiju) za mašinu kojom će se vršiti usluge koje su predmet nabavke
- uvjerenje o ljekarskom pregledu i stručnoj osposobljenosti rukovaoca mašine
- izvještaj o položenom periodičnom – godišnjem ispitu iz oblasti poznavanja rudarskih zakona i propisa (za svu radnu
snagu koja će biti angažovana na izvršenju usluga koje su predmet nabavke)

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-1182-3-325/17
PODIJELI: