Nabavka usluga izrade analize IT infrastrukture

Datum objave: 20.07.2017. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2017.

Broj: 5291-17

Banja Luka, 17.07.2017.

364 T/17

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU ANALIZE „IT" INFRASTRUKTURE U „RAFINERIJE NAFTE BROD" ad

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za izvođenje usluga iz predmeta Javnog poziva.

 

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za uslugu, analize „it'' infrastrukture rafinerije nafte brod ad i to; infrastruktura za obradu podataka

- infrastruktura za komunikacije

- infrastruktura za telekomunikacije dokumentacija;

- prema tehničkom zadatku iz priloga, koji čini sastavni dio ovog javnog poziva.

 

II Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog tendera.Uvid u obim radova, ponuđači mogu ostvariti lično ili putem ovlaštenih predstavnika, u Rafineriji nafte Brod ad, uz prethodnu najavu dolaska (1 dan ranije).

 

III Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

Komercijalni uslovi

Kvalifikacioni uslovi

1) - Komercijalni uslovi koii se traže (komercijalni dio ponude):

CIJENA:

Cijenu iskazati u valuti KM bez PDV, pojedinačno za svaku poziciju prema Tehničkom zadatku i to;

- INFRASTRUKTURA ZA OBRADU PODATAKA

- INFRASTRUKTURA ZA KOMUNIKACIJE

- INFRASTRUKTURA ZA TELEKOMUNIKACIJE

- DOKUMENTACIJA

Ukupnu vrijednost ponude u valuti KM bez PDV i sa uračunatim PDV Komercijalnu ponudu izraditi isključivo prema opisu i Tehničkom zadatku iz priloga javnog poziva;

2. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA: poželjno, odloženo plaćanje 60 dana po izvršenoj usluzi,

- U slučaju avansa kao uslov aplaćanja , vršilac usluge je obavezan obezbjediti bankarsku garanciju za obezbjeđenje avanasa na punu visinu ,dva dana prije uplate istog.Banka garant mora biti prihvatljiva od strane Naručioca.

3. DINAMIKA I ROK IZVOĐENJA:

ponuđača da će poštovati zadane rokove izvođenja predmetnih radova, definisane od strane Naručioca.

Radovi će se vršiti u najkraće mogućem roku u skladu sa optimalno potrebnom vremenom za izvođenje konkretnih radova. ( definisati broj potrebnih dana /po U i ukupan broj dana za vršenje uslucje)

4. MJESTO VRŠENJA USLUGA: "Rafinerija nafte Brod a.d., Svetog Save 106, 74450 Brod, RS/BiH / vršilac usluge.

5. GARANCIJA:

a) Pisana izjava ponuđača da će predmetni radovi biti izvedeni u skladu sa Zakonskim propisima RS/BiH i propisima struke kao i Tehničkom zadatku,

6. VALIDNOST PONUDE: Najmanje 6 mjeseci

2) - Kvalifikacioni uslovi (tehnički dio ponude):

1. Sadržaj dostavljene ponude;

2. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

3. Izvod (Rješenje) o registraciji pravnog subjekta ili drugi dokument u skladu sa zakonom (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci);

4. JIB - ovjerena fotokopija iz 2017. godine

5. Referenc listu za 2015/2016/2017 godinu, sa imenom kontakt osobe i telefonskim brojem;

6. Pisana izjava da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original);

7. Potvrda o likvidnosti, ne starija od 15 dana računajućži od datuma za predaju ponude.

8. Dokument kojom se potvrđuje da je ponuđač ovlašten za izvođenje radova iz premeta javnog poziva.

9. Spisak zaposlenih po zanimanjima, potpisan i ovjeren od strane odgovornog lica ponuđača

10. Preporuka drugih investitora (naručioca), ukoliko se iste posjeduju.

11. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original), koji se dostavlja u prilogu;

12. Izjava ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora (isti nije potrebno popunjavati )

 

IV Uputstvo ponuđaču

1) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

2) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

3) Svi zahtjevi koji nisu navedeni u ovom javnom pozivu, definisani su u „Spisku uslova" službe za tehničko održavanje opreme, koji čini njegov sastavni dio.

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i uslovima ovog javnog poziva (tendera);

 

V Potvrda učešća kandidata

Kandidati treba da potvrde svoje učešće na tenderu do: 25.07.2017. godine uključujući i 25.07.2017. do 15:00 časova, na e-mail adresu: PanicJ@optimagrupa.net

 

VI Podnošenje tenderskih ponuda

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnog sajta Optima grupe doo Banja Luka, i to: http://optimagrupa.net/tenderi/

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i kvalifikacionu ponudu i onda i jednu i drugu zapakovati u treću kovertu, na poleđini navesti adresu pošiljaoca.

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 04.08.2017. godine, do 16.00 h, na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37A

78 000 Banja Luka

PROTOKOL - sa naznakom: 364 T/17, „PONUDA ZA uslugu - ANALIZA „IT INFRASTRUKTURE RAFINERIJE NAFTE BROD ad ), NE OTVARATI, ( Br. javnog poziva 5291-17 )

Neoznačene, nepravilno označene i ponude dostavljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VIII Ostali uslovi

Optima grupa d.o.o., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

IX Kontakt:

Za tehnička pitanja:

Željko Mandić

Mob: +387/66/912-522

Za dodatne informacije Jovo Panić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 53 626-048 Mob: +387 65 015-579

E-mail: PanicJ@optimagrupa.net

 

 Prilog:

1. Tehnički zadatak, 11 listova

2. Prijedlog Ugovora

3. Obrazac - Opšti podaci učesnika na tenderu;

4. Obrazac za izradu komercijalne ponude

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: