Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za potrebe izrade RP ZABRĐE i RP HEPOK - ČENGIĆ VILA III

Datum objave: 21.06.2017. 11:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

359-1-2-16-3-17/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200536150009
Kontakt osoba Zlatko Bursać
Adresa Branilaca Sarajeva 26
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-736
Faks (033) 209-543
Elektronska pošta tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa www.zavodzpr-sa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za
potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III".

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III" potrebno je ažurirati geodetsku podlogu, izraditi elaborat za
geologiju, te reviziju projektnog zadatka i elaborata geologije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71355000-1 Geodetske usluge
  71351910-5 Geološke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zavod za planiranje razvoja KS, Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 26

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prema tenderskoj dokumentaciji


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zlatko Bursać
Adresa Kaptol br. 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 225-585
Faks (033) 208-503
Elektronska pošta tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa www.zavodzpr-sa.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP "ZABRĐE".

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

za potrebe izrade RP "ZABRĐE" potrebno je izraditi ažurnu geodetsku podlogu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71355000-1 Geodetske usluge
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

25600,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

"Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena" za potrebe izrade
RP "ZABRĐE".

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade RP "ZABRĐE" potrebno je izraditi elaborat geologije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351910-5 Geološke usluge
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

30690,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30690,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji i ugovoru.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Revizija Projektnog zadatka i Elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama
terena za potrebe izrade RP "ZABRĐE".

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade RP "ZABRĐE" potrebno je izvršiti reviziju Projektnog zadatka, te u toku izrade elaborata geologije raditi i
reviziju istog.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351910-5 Geološke usluge
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

3410,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3410,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji i ugovoru.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

za potrebe izrade RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III" potrebno je izraditi ažurnu geodetsku podlogu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71355000-1 Geodetske usluge
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

6400,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji i ugovoru

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP
"HEPOK - ČENGIĆ VILA III

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III" potrebno je izraditi elaborat geologije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351900-2 Geološke, okeanografske i hidrološke usluge
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

34610,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34610,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji i ugovoru

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Revizija Projektnog zadatka i Elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama
terena za potrebe izrade RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izrade RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III" potrebno je izvršitireviziju projektnog zadatka, te u toku izrade elaborata
geologije raditi i reviziju istog.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351000-3 Geološke, geofizičke i druge naučne usluge u području
traženja rude
Dodatni predmet(i) 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

3850,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji i ugovoru

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za planiranje razvoja KS

VI Dodatne informacije

Prema tenderskoj dokumentaciji
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
359-1-2-16-3-17/17
PODIJELI: