Nabavka usluga izrade idejnog arhitektonskog rješenja multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra u Banjoj Luci

Datum objave: 27.12.2019. 09:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-6-2-644-3-502/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Maja Smiljanić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješelja

izrada idejnog arhitektonskog rješenja multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

izrada idejnog arhitektonskog rješenja multifunkcionalne dvorane/kongresnog centra u Banjoj Luci


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71230000-9 Organizacija konkursa za projekt u arhitekturi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.4.2020.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.4.2020. 23:59:00


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se učesnicima stavlja na raspolaganje isključivo u digitalnom obliku, putem linka:
www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall), na koji se i predaje konkursni
rad.
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane tenderskom
dokumentacijom bez obzira na teritorijalnu pripadnost. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije konkursa.
Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 15.04.2020.god.
Pitanja i zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se u pisanom obliku isključivo putem
linka:www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall).
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje šest (6) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodijeliće se sljedeće
nagrade:
- PRVA NAGRADA 30.000,00 EUR(protivvrijednost u KM)
- DRUGA NAGRADA 15.000,00 EUR(protivvrijednost u KM)
- TREĆA NAGRADA 7.500,00 EUR(protivvrijednost u KM).
U skladu sa kompleksnošću i raznolikošću elemenata konkursnog zadatka, konkursna komisija zadržava pravo da, u
zavisnosti od broja i kvaliteta radova, kao i kvaliteta parcijalnih rješenja, može izvršiti i preraspodjelu broja i redoslijeda
nagrada u okviru ukupnog nagradnog fonda. Ostala pravila prema tenderskoj dokumentaciji.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po konkursu za izradu idejnog rješenja.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Maja Smiljanić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana
(en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall)


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City of Banja Luka
UIN 4401012920007
Contact person Maja Smiljanić
Address Trg Srpskih vladara 1
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 244-476
Fax number (051) 244-576
Email address javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Website address www.banjaluka.rs.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Banja Luka

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

competition for the conceptual design for the multifunctional hall/congress center in banja luka

II 1.b. Description of the object of the contract

competition for the conceptual design for the multifunctional hall/congress center in banja luka

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71000000-8 Architectural, construction, engineering and inspection
services
Additional object(s) 71230000-9 Organisation of architectural design contests

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contractPART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Design contest

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

15.4.2020.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 15.4.2020. 23:59:00
Address and place www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana
(en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall).

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Competition documentation is available for the applicants in digital format via link www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-
dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall).Applicants shall submit their competition proposal in digital format to the
same link.
All legal and natural persons, who meet the professional and other requirements defined under this competition regardless
of their territorial affiliation, have the right to participate in the competition.
By submitting his/her proposal, each participant accepts the conditions of this competition.
Applicants may submit their questions regarding the competition by April 15 th 2020.
Questions and requests for additional information or clarifications are provided in writing only via link
www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana (en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall)
If at least six (6) proposals meeting the requirements of the competition are received within the deadline, the following
prizes will be awarded in the net amount:
- FIST PRIZE 30.000, 00 EUR
- SECOND PRIZE 15.000, 00 EUR
- THIRD PRIZE 7.500, 00 EUR
In accordance with the complexity and variety of elements of a competition task, the Competition Jury reserves the right to
reallocate the number and order of prizes within the total prize amount, depending on the number and quality of the
proposals as well as the quality of the partial solutions. The total prize amount, according to the decision of the Competition
Jury, may be proportionally reduced if the less than six (6) proposals are submitted.
Other rules are defined by Public Procurement Documentation.
Contracting Authority will not bear applicant costs in the process of preparation of International open public competition
for the conceptual design .


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Maja Smiljanić
Address Trg Srpskih vladara 1
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka (Banja Luka)
Telephone (051) 244-476
Fax (051) 244-576
Email address javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Website

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-6-2-644-3-502/19
PODIJELI: