Nabavka usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije: Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo

Datum objave: 26.02.2018. 13:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-2-2-70-3-55/18



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Irma Dajdžić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i
Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i
Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- Direkcija društva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

255 kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Nacrtu ugovora u drugoj fazi

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kandidati trebaju u pretkvalifikacionoj dokumentaciji dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu kojom se dokazuje njihovo
pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću (Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra). Ovi
dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u posljednje 3 (tri) godine, od dana objave obavještenja o
nabavci na web portalu www.ejn.gov.ba, minimalne vrijednosti 400.000,00 KM, za izradu najmanje nivoa idejnog
projekta/idejnog rješenja, i to tako da su obuhvaćeni svi dole pomenuti segmenti/oblasti (pojedinačno ili integralno):
a)toplifikacija/daljinsko grijanje sa minimalnom udaljenosti konzuma (min. dužina glavnog vrelovoda) od 20 km, minimalnim
nazivnim otvorom vrelovoda DN600, minimalnog kapaciteta vrelovoda 150 MWt,
b)predaja i distribucija toplote u sekundarnoj mreži (kod daljinskih/centralnih sistema grijanja) minimalne snage 50 MWt,
c)izdvajanja turbinske pare sa toplinskim stanicama a radi uključenja u toplifikacijski sistem minimalnog kapaciteta 150
MWt.
2) Ponuđač/kandidat mora imati na raspolaganju kvalificirano osoblje od kojih će imenovati Stručni tim čije će aktivnosti biti
izrada idejnog projekta.
Svi članovi Stručnog tima kao stručna lica moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu kvalifikacije, stručnog ispita, godina radnog
iskustva i posebnog radnog iskustva.
Imenovani Stručni tim treba biti sačinjen (ključno osoblje) minimalno od sljedećih eksperata:
-1 (jedan) diplomirani inžinjer mašinske struke (Rukovodilac Stručnog tima) – Stručno iskustvo iz oblasti projektovanja
toplifikacija/daljinsko grijanje sa minimalno 10 godina radnog iskustva na predmetnim poslovima sa najmanje jednim
realizovanim projektom iz oblasti daljinskog grijanja, najmanje performansi navedenih u r.b. 2 kvalifikacionih uslova i to
najmanje na nivou idejnog projekta/idejnog rješenja;
-1 (jedan) diplomirani inžinjer mašinske struke – Stručno iskustvo iz oblasti termoenergetike (izdvajanje turbinske pare sa
toplinskim stanicama i/ili proračun i dimenzionisanje vrelovoda, toplotnih i pumpnih stanica, i ostale propratne opreme
vrelovodnog sistema) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na predmetnim poslovima;
-1 (jedan) diplomirani inžinjer geodezije – Stručno iskustvo na poslovima geodetskog snimanja i njihove obrade za potrebe
projektovanja objekata sa minimalno 5 godina radnog iskustva na predmetnim poslovima;
-1 (jedan) diplomirani inžinjer građevinske struke - Stručno iskustvo za projektovanje i optimizaciju trase vrelovoda sa
minimalno 5 godina radnog iskustva na predmetnim poslovima;
-1 (jedan) diplomirani inžinjer elektrotehničke struke – Stručno iskustvo iz oblasti automatskih regulacija i/ili projektovanja
elektro opreme sa minimalno 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
-1 (jedan) diplomirani ekonomista - Stručno iskustvo za ekonomsko-finansijske analize i ocjene opravdanosti realizacije
projekata sa minimalno 5 godina radnog iskustva na predmetnim poslovima;
Sva navedena stručna lica tehničke struke iz ključnog osoblja trebaju imati neko od specificiranih iskustava na izradi
referentnih projekata iz predmetne oblasti, a zbirno moraju pokriti sve od specificiranih segmenata.
Članovi Stručnog tima trebaju biti u radnom odnosu kod ponuđača/kandidata ili anagažovani od stane ponuđača/kandidata.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.3.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.4.2018. 10:00:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Irma Dajdžić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-775
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta i.dajdzic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba



INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Irma Dajdžić
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Development of investment-technical documentation: Preliminary design for supply of heat energy from TPP Kakanj to
Sarajevo and area in between

II 1.b. Description of the object of the contract

Development of investment-technical documentation: Preliminary design for supply of heat energy from TPP Kakanj to
Sarajevo and area in between


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71322200-3 Pipeline-design services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As per technical specification

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Restricted procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.3.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.4.2018. 10:00:00
Address and place JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 710000 Sarajevo,
protocol.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-2-2-70-3-55/18
PODIJELI: